Verkoop bij inschrijving beeldschermen

Verkoop bij inschrijving beeldschermen

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) verkoopt bij inschrijving “niet op werking gecontroleerde TFT beeldschermen”.

Beeldscherm

Inschrijving

U kunt voor de inschrijving gebruik maken van het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u opvragen door een mail te sturen naar Beeldschermen@domeinenrz.nl. Hierbij zal meteen ter informatie ook een conceptcontract opgestuurd worden.  Uw inschrijfformulier dient uiterlijk woensdag 14 juni om 12.00 uur door ons te zijn ontvangen op bovenstaande e-mailadres.

Gunning

De kavel wordt gegund aan de inschrijver die het hoogste bod heeft gedaan en voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden. Met deze inschrijver wordt vervolgens een koopovereenkomst afgesloten [1].

Duur koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd van twee (2) jaar. Start van de overeenkomst is per 1 juli 2023. De mogelijkheid bestaat de koopovereenkomst met twee keer één (1) jaar te verlengen.

Meer informatie kavels en deelname inschrijving

Meer informatie over de inschrijving staat hieronder vermeld. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u per mail contact opnemen met Beeldschermen@domeinenrz.nl.

Meer informatie over de inschrijving

Domeinen Roerende Zaken nodigt u uit voor een verkoop bij inschrijving.

Niet op werking gecontroleerde TFT beeldschermen.

Het aantal beeldschermen is moeilijk in te schatten.
Op basis van historische gegevens gaat het om ca. 15.000 TFT beeldschermen gemiddeld per jaar.
Daarnaast gaat het incidenteel (minder dan 1%) ook om CRT beeldschermen en TV’s. Deze moeten “om niet” worden meegenomen en verwerkt.

Kavelomschrijving en voorwaarden

 • Het betreft vooral TFT beeldschermen, waarbij niet gecontroleerd is of alles naar behoren functioneert. De werking of compleetheid (monitorvoeten/snoeren) wordt dan ook niet gegarandeerd.
 • Incidenteel (minder dan 1%) betreft het ook CRT beeldschermen en TV’s. Deze moeten “om niet” worden afgevoerd en verwerkt.
 • De beeldschermen moeten worden opgehaald bij de locatie van DRZ in Hoogeveen of bij een locatie van een rijksdienst in Nederland. In beide gevallen gaat om partijen van minimaal 500 stuks beeldschermen. Ter indicatie 90% moet worden opgehaald bij de locatie van DRZ in Hoogeveen, 10% moet worden opgehaald bij een locatie van een rijksdienst.
 • Alle genoemde aantallen en percentages zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De beeldschermen die in Hoogeveen moeten worden opgehaald worden door DRZ klaargezet op pallets en ingepakt in folie, of in dozen op pallets, e.e.a. overeenkomstig de onderaan de pagina getoonde foto’s (indien er afgeweken wordt, maakt DRZ zoveel mogelijk gebruik van wegwerppallets). Ook is het mogelijk dat de beeldschermen aangeboden worden in boxpallets. De boxpallets dienen te worden geretourneerd bij een volgende levering.
 • De pallets worden door DRZ klaargezet in de nabijheid van een laaddock, u kunt geen beroep doen op middelen of personeel van DRZ. Een pompwagen dient u zelf mee te nemen.
 • De beeldschermen die bij de verschillende rijksdiensten moeten worden opgehaald worden conform de verpakkingsinstructie van DRZ door de rijksdiensten klaargezet. Deze verpakkingsinstructie luidt als volgt:
  "Het is van belang dat het op te halen materiaal op europallets en een centrale plaats dicht bij de laadplaats verzameld staat. Bij het plaatsen op europallets dient u rekening te houden met het mogelijke hergebruik van het ICT materiaal. Om onnodige beschadiging te voorkomen willen wij u vragen de beeldschermen op de volgende wijze op de pallets te plaatsen: TFT, CRT monitoren en TV’s geplaatst met de schermen tegen elkaar. TFT schermen en TV’s maximaal één laag per pallet om beschadigingen te voorkomen. CRT schermen op elkaar gestapeld gescheiden door karton."
 • U wordt per e-mail geïnformeerd als de afgesproken minimale hoeveelheid van 500 stuks beeldschermen gereed staan voor transport. De aangemelde partij dient binnen 5 werkdagen afgevoerd te worden.
 • Het is niet toegestaan de beeldschermen op locatie bij DRZ of de rijksdienst over te pakken op eigen pallets.
 • De afvoer van goederen dient plaats te vinden op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.00 uur.
 • Overdracht van de beeldschermen vindt plaats aan de hand van een pakbon. Op deze pakbon staan de exacte aantallen beeldschermen aangegeven die worden overgedragen. Nadat de transporteur de pakbon heeft getekend, gaan de beeldschermen over in uw verantwoordelijkheid.
 • Betaling van elke af te voeren vracht vindt vooraf plaats op basis van de aantallen over te dragen beeldschermen. Uitgangspunt is
  • één prijs per TFT beeldscherm die moet worden opgehaald bij de locatie van DRZ in Hoogeveen,
  • één prijs per TFT beeldscherm die moet worden opgehaald bij de locatie van een rijksdienst in Nederland.
 • U bent WEEELABEX (CRT – FPD type 1) gecertificeerd of beschikt over een verankerd, controleerbaar samenwerkingsverband waarin de WEEELABEX certificering CRT en FPD, type 1 is gewaarborgd. Daarnaast beschikt u over de benodigde vergunningen voor de gevraagde activiteiten.
 • DRZ maakt gebruik van een auditteam en behoudt zich het recht voor, om onaangekondigd, steekproefsgewijs het proces te controleren. Hieraan dient u medewerking te verlenen.
 • De verkoop zal geschieden onder de Algemene voorwaarden verkoop roerende zaken Domeinen 2022 en aanvullende voorwaarden welke zijn genoemd in de “Concept koopovereenkomst beeldschermen 2023”.

Gunning en Inschrijving

Gegund wordt aan de Inschrijver die de hoogste prijs heeft geboden én voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden. Met deze Inschrijver zal vervolgens een koopovereenkomst worden afgesloten1.
Deze wordt aangegaan voor de tijd van twee (2) jaar, ingaande 1 juli 2023 en mitsdien eindigende 30 juni 2025. Indien beide partijen dit wensen bestaat de mogelijkheid de koopovereenkomst(en) met twee keer één (1) jaar te verlengen. Indien één van de partijen niet van deze verlengingsmogelijkheid gebruik wil maken dient dit uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Om de hoogste inschrijving te kunnen berekenen worden partijen bij de inschrijving gevraagd een prijs per TFT beeldscherm op te geven overeenkomstig onderstaande tabel.

Categorie Aantal Prijs per type beeldscherm Totaal
TFT schermen op te halen in Hoogeveen 13.500
TFT schermen op te halen bij een rijkdienst 1.500
Totale koopprijs

De totale koopprijs is de som van de koopprijs per categorie TFT scherm maal het gemiddeld aantal te verwachten TFT schermen op jaarbasis.
Om aan deze inschrijving deel te nemen, kunt u een mail sturen naar Beeldschermen@domeinenrz.nl om de volgende documenten op te vragen. 

 • Inschrijfformulier,
 • Concept koopovereenkomst beeldschermen 2023.

Het inschrijfformulier dient vervolgens ingevuld retour gestuurd te worden naar Beeldschermen@domeinenrz.nl. Alle gemarkeerde velden op het inschrijfformulier moeten worden ingevuld.


Het inschrijfformulier moet uiterlijk woensdag 14 juni 2023 om 12.00 uur aan ons worden geretourneerd.


Let op:

U dient bij het inschrijfformulier tevens kopieën van de WEEELABEX certificering (CRT-FPD, type1) mee te sturen. Biedingen zijn ongeldig als partijen niet beschikken over de WEEELABEX certificering.
Tevens zijn biedingen die te laat, onleesbaar of op andere wijze dan gevraagd aan ons kenbaar worden gemaakt ongeldig.
In afwijking van artikel 5 lid 1 van de Algemene voorwaarden verkoop roerende zaken Domeinen 2022 dient het inschrijvingsbiljet per e-mail te worden verzonden naar e-mailadres:  Beeldschermen@domeinenrz.nl
Degene, wiens bod is aanvaard, is verplicht op de grondslag van dit bod, binnen een nader door de directeur te stellen termijn, een koopovereenkomst te ondertekenen, waarvan de voorwaarden luiden zoals deze zijn vermeld in “Concept koopovereenkomst beeldschermen 2023”. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center via Beeldschermen@domeinenrz.nl.