Concept Koopovereenkomst te demonteren-vernietigen bromvoertuigen 2023

Concept koopovereenkomst voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen 2023

De ondergetekenden:

 1. De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën, Domeinen Roerende Zaken) vertegenwoordigd door de heer Drs. F.W. Jongbloed, Directeur Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn, handelende namens de Staat der Nederlanden, hiertoe bevoegd op grond van het aan hem verleende mandaat, hierna te noemen DRZ;
 1. ………………………..(naam bedrijf), vertegenwoordigd door ………………….(naam en functie), hierna te noemen de koper,

Komen overeen:

DRZ verkoopt aan de koper die in koop aanneemt:

Alle door DRZ aan te wijzen, gedurende het tijdvak van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 vrijkomende, voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen, verder aan de koper genoegzaam bekend, zodat hij geen nadere omschrijving daarvan verlangt, aanwezig bij de locaties Soesterberg, Bleiswijk en Hoogeveen van DRZ, zulks tegen een koopprijs van

 • € ***,** (*********** euro) per te demonteren bromvoertuig,
 • € ***,** (*********** euro) per te vernietigen bromvoertuig,

 exclusief 15% opgeld, eventuele belastingen en overige kosten, hierna te noemen het gekochte.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van twee (2) jaar, ingaande 1 juli 2023 en mitsdien eindigende 30 juni 2025. Indien beide partijen dit wensen bestaat de mogelijkheid de koopovereenkomst met twee (2) maal één (1) jaar te verlengen. Indien één van de partijen niet van deze verlengingsmogelijkheid gebruik wil maken dient dit uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

en voorts onder de volgende bepalingen:

Artikel 1. Begrippen

Artikel 1. Begrippen
Bromvoertuigen

Onder bromvoertuigen zijn in ieder geval begrepen:

 • pitbikes en karts
 • bromfietsen, snorfietsen, scooters, brommobielen en minibikes allen met < 50 CC cilinderinhoud,
 • motorscooters, motoren en quads allen met > 50 CC cilinderinhoud,
 • bovenstaande type met een elektrisch aangedreven motor,
 • fietsen met een brandstof aangedreven hulpmotor.
Demontage: Demontage is voltooid wanneer aan het bromvoertuig zijn kenmerkende eigenschappen voorgoed zijn ontnomen, 
Vernietiging: Vernietiging is voltooid wanneer onomstotelijk kan worden aangetoond dat het bromvoertuig incl. alle daartoe behorende onderdelen niet meer in het verkeer kunnen worden gebracht.

Artikel 2. Aanvaarding

 1. Het gekochte wordt voetstoots verkocht. De koper koopt het gekochte zoals dat in gewicht, aantal, soort, samenstelling en hoedanigheid ter plaatse staat of ligt opgeslagen. De koper koopt te eigen bate en schade, zonder dat hij daarbij kan afgaan op vermeldingen of mededelingen vanwe­ge DRZ. Voor het volledig zijn van het gekochte, dan wel het economisch nut ervan wordt niet ingestaan.
 2. Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf het moment van aflevering.

Artikel 3. Betaling

 1. Aan de hand van de in een betreffende maand afgevoerde aantallen bromvoertuigen zal de koopprijs worden berekend. De koopprijs is een bedrag gelijk aan de overeengekomen koopprijs per bromvoertuig maal het aantal afgevoerde bromvoertuigen. De koopprijs vermeerderd met het opgeld van 15%, eventueel verschuldigde belastingen, alsmede eventuele andere bedragen dient te worden betaald binnen 8 dagen na de factuurdatum.  
 2. De koper betaalt het verschuldigde bedrag door middel van overschrijving in Euro’s naar rekeningnummer NL39INGB0705003175 bij de ING Bank ten name van Domeinen Roerende Zaken directie Apeldoorn. De hiermee eventueel gemoeide kosten, zowel in het buitenland als in Nederland, zijn voor rekening van de koper.
 3. De koper is niet bevoegd tot verrekening.
 4. Over bromvoertuigen afkomstig van de Belastingdienst of de Douane wordt over de koopprijs - vermeerderd met 15% opgeld - BTW geheven conform het dan geldende tarief.

Artikel 4. Afvoer

 1. Telkens als naar het oordeel van DRZ een voldoende aantal bromvoertuigen beschikbaar is voor afvoer, deelt DRZ dit mee aan de koper. De koper voert de bromvoertuigen binnen veertien dagen na de mededeling af. De datum van afvoer geldt als de datum van aflevering.
 2. Met inachtneming van de door DRZ gegeven voorschriften en aanwijzingen, moet het weghalen van de bromvoertuigen geschieden met middelen van de koper.
 3. De koper verklaart de benodigde werkzaamheden onder de geldende Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet), uit te zullen voeren.
 4. De koper verklaart het (uitvoerend) personeel te voorzien van de benodigde veiligheidsmiddelen (veiligheidsschoenen en veiligheidshelm) indien er hijswerkzaamheden uitgevoerd worden.
 5. De koper verklaart dat de bij de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen minimaal voldoen aan de Euro 5-norm (lichte voertuigen tot 3.500 kg) of Euro V-norm (zware voertuigen vanaf 3.500 kg).
 6. Voordat de bromvoertuigen met inachtneming van het bepaalde in lid 1 worden afgevoerd, moeten van de bromvoertuigen die worden opgehaald bij de locaties van DRZ en zijn voorzien van niet Nederlandse kentekenplaten deze door de koper worden verwijderd en achtergelaten bij de desbetreffende locatie van DRZ.
 7. Het is de koper niet toegestaan de bromvoertuigen rijdend op eigen kracht af te voeren.
 8. De plaats waar het gekochte was opgeslagen, moet schoon worden opgeleverd, met herstel van mogelijk toegebrachte schade, een en ander ten genoegen van DRZ.
 9. De openingstijden van de eigen DRZ laad- en loslocaties zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

Artikel 5. Demontage / Vernietiging

 1. Voordat de koper overgaat tot demontage of vernietiging van de bromvoertuigen controleert de koper van elk bromvoertuig of deze is gekentekend, dat wil zeggen is opgenomen in het kentekenregister van het RDW, of dat het bromvoertuig niet is gekentekend. De koper mag hierbij niet afgaan op informatie verkregen van DRZ.
 2. De koper verplicht zich ieder Nederlands gekentekend bromvoertuig, uiterlijk op de dag dat deze zullen worden opgehaald, af te melden in de On-line Registratie Auto Demontage (ORAD) van het RDW-systeem en verstrekt voor ieder Nederlands bromvoertuig een vrijwaringsbewijs. De vrijwaringsbewijzen zullen per omgaande aan DRZ worden verstrekt. Zonder vrijwaringsbewijs wordt het bromvoertuig door DRZ niet afgegeven voor afvoer.
 3. Voor bromvoertuigen die niet in ORAD van het RDW-systeem kunnen worden afgemeld zoals genoemd in het tweede lid, geldt dat de koper zich verplicht een door hem ondertekende en door DRZ goedgekeurde demontageverklaring aan DRZ te verstrekken dat het bromvoertuig wordt gedemonteerd.
 4. DRZ zal in specifieke gevallen bromvoertuigen ter vernietiging aanbieden in plaats van ter demontage. De koper verplicht zich dat deze bromvoertuigen incl. alle daartoe behorende onderdelen niet meer in het verkeer kunnen worden gebracht.
 5. De demontage- en vernietigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd op het vooraf afgesproken terrein van de koper (binnen Nederland i.v.m. controle doeleinden).
 6. De koper garandeert dat de door de koper afgevoerde bromvoertuigen direct worden verwerkt of, indien dit niet mogelijk is, op een voor derden niet toegankelijk terrein worden opgeslagen en binnen dertig (30) dagen worden verwerkt. Voor de te vernietigen bromvoertuigen geldt een termijn van maximaal vijf (5) dagen.
 7. De koper verplicht zich een door hem ondertekende en door DRZ goedgekeurde vernietigingsverklaring uiterlijk binnen 5 werkdagen na verwerking aan DRZ te verstrekken dat het bromvoertuig is vernietigd.
 8. DRZ kan op verzoek aanvullende eisen stellen om te kunnen vaststellen of de voor vernietiging bestemde bromvoertuigen zijn vernietigd. Bijvoorbeeld dat het vernietigingsproces door de koper door middel van foto’s moet worden aangetoond. Ook andere aanvullende eisen zijn mogelijk. Koper gaat akkoord met deze aanvullende eisen.
 9. Het is de koper niet toegestaan om niet gedemonteerde bromvoertuigen door te verkopen.
 10. Indien losse voorwerpen in de bromvoertuigen worden aangetroffen, zoals bijvoorbeeld autopapieren, persoonlijke eigendommen en andere losse voorwerpen, worden deze door de koper uit het bromvoertuig verwijderd en gemeld aan het Klant Contact Centrum (KCC) van DRZ. KCC zal daarna een afspraak inplannen, waarna een overdracht kan plaatsvinden.
 11. De koper dient maandelijks (op basis van chassisnummer) aan het KCC te rapporteren, wat en hoeveel voorwerpen er in de bromvoertuigen is aangetroffen.
 12. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat vervoer en vernietiging onder begeleiding van DRZ personeel zal moeten plaatsvinden. Dit kan van toepassing zijn op een te vernietigen bromvoertuig als geheel, of op specifieke onderdelen van een te vernietigen bromvoertuig. Indien dit het geval is, zal DRZ de koper hier vooraf over informeren om gezamenlijk een afspraak in te plannen. Uitgangspunt hierbij is; directe vernietiging, alle handelingen op dezelfde dag (vervoer, begeleiding transport en de vernietiging).

Artikel 6. Licenties en vergunningen

 1. Voor zover voor de afgifte, het vervoer, het bewaren, het bewerken, het verwerken, het vernietigen, het demonteren, het lozen of het in de bodem brengen van het gekochte ontheffingen of vergunningen nodig zijn op grond van (verbods)bepalingen in wetten, algemene maatregelen van bestuur of verordeningen, dan wel ter zake daarvan melding is voorgeschreven, verklaart de koper in het bezit te zijn van zodanige ontheffingen of vergunningen, dan wel ten genoegen van DRZ van het doen van zulke melding te zullen doen blijken.
 2. De koper verklaart aangesloten te zijn bij Scooter Recycling Nederland (SRN), of indien dit nog niet het geval is uiterlijk binnen één jaar na de start van de overeenkomst aangesloten te zijn bij SRN, waarbij wel als uitgangspunt geldt dat direct bij de start van de overeenkomst al wel wordt gewerkt conform de eisen die SRN stelt aan de verwerking van de bromvoertuigen.
 3. De koper verklaart te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD* certificaat of de vernieuwde norm KZD die ingaat per 1 maart 2023 met een overgangstermijn van 3 jaar.
 4. De koper verklaart te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD*** certificaat of de vernieuwde norm KZD Plus die ingaat per 1 maart 2023 met een overgangstermijn van 3 jaar, indien hij voornemens is onderdelen van demontage bromvoertuigen te verkopen.
 5. De koper verklaart in het bezit te zijn van een geldige ORAD erkenning.
 6. Indien gedurende de contractperiode één van de benodigde licenties en/of erkenning(en) en/of vergunning(en) niet meer geldig is en/of wordt ingetrokken, dan zal DRZ de koper in gebreke stellen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is, kan DRZ de overeenkomst overeenkomstig artikelen 8 van deze overeenkomst en artikel 6:265 BW ontbinden.

Artikel 7. Waarborgsom en Boetes

 1. Tot zekerheid ter nakoming van alle uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen stort de koper bij ondertekening van deze overeenkomst een waarborgsom, groot € 5.000,= (VIJF DUIZEND EURO)  op rekeningnummer NL39INGB0705003175 bij de ING Bank ten name van Domeinen Roerende Zaken directie Apeldoorn, onder vermelding van "Waarborgsom voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen 2023".
 2. De waarborgsom wordt - zonder rentevergoeding - terugbe­taald, zodra de koper aan al zijn verplichtingen ten genoegen van DRZ heeft voldaan. DRZ is bevoegd alle bedragen, die hij ter zake van deze overeenkomst of van haar uitvoering kan vorderen, met de gestorte waar­borgsom te verrekenen.
 3. Indien de koper zijn verplichtingen niet ten genoegen van DRZ naleeft moet hij op eerste aanschrijving van DRZ, binnen de daarbij te stellen termijn, in het ontbrekende voorzien. Bij gebreke hiervan kan DRZ datgene doen verrichten, wat hem nodig voorkomt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper, een en ander onverminderd de overige rechten van DRZ uit hoofde van de niet-nakoming van de verplichtingen door de koper.
 4. DRZ kan bij enigerlei tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende, uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting aan de koper, na een waarschuwing en gesprek, een boete opleggen ten bedrage van € 250,= (TWEEHONDERDVIJFTIG EURO) per tekortkoming en/of bromvoertuig, onverminderd het recht op ontbinding en/of schadevergoeding.
 5. DRZ behoudt zich het recht voor kosten die ontstaan in verband met het niet tijdig afvoeren van de bromvoertuigen door te belasten aan de koper.
 6. Indien schade ontstaat die een direct gevolg is van het niet nakomen van de in deze koopovereenkomst gestelde voorwaarden behoudt DRZ zich het recht voor alle door deze schade ontstane kosten te verhalen op de koper.

Artikel 8. Algemene bepalingen

 1. Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.
 2. Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de Partijen de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 3. DRZ heeft het recht onaangekondigd controle uit te voeren op de naleving van alle onderdelen in het proces.
 4. De koper kan de rechten uit deze overeenkomst niet aan derden overdragen.
 5. Indien twee of meer personen gezamenlijk koper zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiende.
 6. Ten aanzien van de vraag of bepaalde bromvoertuigen al dan niet onder deze overeenkomst vallen, wordt de beslissing van DRZ door partijen als bindend erkend en aanvaard.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. DRZ kiest voor de uitvoering van deze koopovereenkomst woonplaats ten kantore van degene die hem ter zake van deze overeenkomst vertegenwoordigt.
 2. Indien een zaak aan de orde is, waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen daarover een afzonderlijke afspraak maken.
 3. Buitengerechtelijke mededelingen van en aan DRZ moeten, voor zover niet anders wordt bepaald, worden gedaan bij aangetekende brief door en aan hem die DRZ ter zake van deze koopovereenkomst vertegenwoordigt.
 4. Voor het uitbrengen van gerechtelijke mededelingen zoals dagvaardings- en andere exploiten houdt DRZ domicilie te 's-Gravenhage.
 5. Wijzigingen van deze afspraken zijn in onderling overleg mogelijk en zullen steeds schriftelijk worden vastgelegd in genummerde amendementen, te beginnen met nummer 1.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend ter respectieve woonplaatsen.
d.d. ...............................    d.d. ….……………..…………..
Domeinen Roerende Zaken,      ….…………………………………,
Drs. F.W. Jongbloed    .....………….………………………
Directeur         .…………………………….………