Uitnodiging inschrijving

Domeinen Roerende Zaken nodigt u uit voor een verkoop bij inschrijving.

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) verkoopt bij inschrijving:

 • Kavel 1: Voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen
 • Kavel 2: Voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen
 • Kavel 3: De combinatie van kavel 1 en kavel 2

Kavel 1: Voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen

Het aantal voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen is moeilijk in te schatten. Op basis van historische gegevens over 2019-2022, gaat het om gemiddeld ca. 4.200 voertuigen per jaar, als volgt verdeeld:

Voertuigen < 3.500 kg

Aantal

Personenauto

3.865

Bedrijfswagen

290

Totaal voertuigen < 3.500 kg gemiddeld per jaar

4.155

Bijzondere Voertuigen

Aantal

Caravan/Camper

5

Aanhangwagen

30

Personenbus/ vrachtwagen

5

Trailer

5

Totaal bijzondere voertuigen gemiddeld per jaar

45

Het gaat dus vooral om (maar niet gelimiteerd tot) voertuigen met een wettelijk toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg, die een door DRZ getaxeerde waarde hebben van minder dan € 600,-.

Ongeveer 90% van de voertuigen < 3.500 kg komt in aanmerking voor demontage. Dit betekent dat alle aan het voertuig kenmerkende eigenschappen zijn ontnomen. Onderdelen kunnen eventueel voor hergebruik worden ingezet.

Het resterende deel van de voertuigen < 3.500 kg (ongeveer 10%) moet worden vernietigd. Dit betekent dat het voertuig, inclusief alle tot het voertuig behorende onderdelen, niet meer in het verkeer kan worden gebracht.

Naast de voertuigen < 3.500 kg zijn er ook nog de bijzondere voertuigen. Totaal gaat het om ca. 45 voertuigen gemiddeld per jaar. Ook deze voertuigen moeten conform bovenstaande definitie worden gedemonteerd of vernietigd. Deze voertuigen dienen “om niet” te worden meegenomen en verwerkt.  

De afvoer vindt plaats vanaf één van de werklocaties van DRZ:

 • Soesterberg, afvoerdagen vooralsnog dinsdag, woensdag en donderdag,
 • Bleiswijk, afvoerdag vooralsnog maandag,
 • Hoogeveen, afvoerdag vooralsnog maandag, (dinsdag, woensdag).

Kavel 2: Voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen

Het aantal voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen is moeilijk in te schatten. Op basis van historische gegevens over 2019-2022, gaat het om ca. 2.150 bromvoertuigen per jaar, als volgt verdeeld:

Bromvoertuigen

Aantal

Bromfiets

710

Snorfietsen

600

Scooters

560

Motorfiets

255

Minibikes/stepjes

25

Totaal bromvoertuigen gemiddeld per jaar

2.150

Het betreft diverse bromvoertuigen die een door DRZ getaxeerde waarde hebben van minder dan € 350,-.

Ongeveer 80% van de bromvoertuigen komt in aanmerking voor demontage. Dit betekent dat alle aan het bromvoertuig kenmerkende eigenschappen zijn ontnomen. Onderdelen kunnen eventueel voor hergebruik worden ingezet.

Het resterende deel van de bromvoertuigen (ongeveer 20%) moet worden vernietigd. Dit betekent dat het bromvoertuig, inclusief alle daartoe behorende onderdelen, niet meer in het verkeer kan worden gebracht.

Onder bromvoertuigen wordt in ieder geval verstaan:

 • pitbikes en karts,
 • bromfietsen, snorfietsen, scooters, brommobielen en minibikes allen met < 50 CC cilinderinhoud,
 • motorscooters, motoren en quads allen met > 50 CC cilinderinhoud,
 • bovenstaande type met een elektrisch aangedreven motor,
 • fietsen met een brandstof aangedreven hulpmotor.

De afvoer vindt plaats vanaf één van de werklocaties van DRZ:

 • Soesterberg, afvoerdagen vooralsnog dinsdag, woensdag en donderdag,
 • Bleiswijk, afvoerdag vooralsnog maandag,
 • Hoogeveen, afvoerdag vooralsnog dinsdag.

Kavel 3: De combinatie van kavel 1 en kavel 2

Kavel 3 betreft de combinatie van kavel 1 en kavel 2 en kan worden gebruikt als u voor beide kavels wilt inschrijven.  

De informatie voor kavel 3 betreft dan ook de gecombineerde informatie die hierboven staat beschreven bij kavel 1 én kavel 2.

Inschrijving

U kunt inschrijven voor de voertuigen (kavel 1) óf de bromvoertuigen (kavel 2).

Indien u wilt inschrijven voor de voertuigen én bromvoertuigen dient u in te schrijven voor kavel 3.

Kavel 1: Voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen

U wordt verzocht 2 prijzen op te geven conform hieronder vermeld overzicht:

 • Een prijs per te demonteren voertuig < 3.500 kg,
 • Een prijs per te vernietigen voertuig < 3.500 kg.
 • Beide prijzen dienen te zijn vermeld, anders is de inschrijving ongeldig,
 • Er mogen alleen positieve prijzen worden ingevuld. Een negatieve prijs is dus niet toegestaan.

Categorie

Aantal

Prijs per voertuig excl. opgeld

Totaal excl. opgeld

Te demonteren voertuig < 3.500kg

3.740

Te vernietigen voertuig < 3.500 kg

415

Totale koopprijs excl. opgeld

*opgeld: bovenop het koopbedrag betaalt u opgeld. Dit is 15% van het bedrag dat u heeft opgegeven.
 

De totale koopprijs excl. opgeld voor kavel 1 is de som van

 • de koopprijs per te demonteren voertuig < 3.500 kg maal het gemiddeld aantal te verwachten voertuigen op jaarbasis,
 • de koopprijs per te vernietigen voertuig < 3.500 kg maal het gemiddeld aantal te verwachten voertuigen op jaarbasis.

Kavel 2: Voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen

U wordt verzocht 2 prijzen op te geven conform hieronder vermeld overzicht:

 • Een prijs per te demonteren bromvoertuig,
 • Een prijs per te vernietigen bromvoertuig.
 • Beide prijzen dienen te zijn vermeld, anders is de inschrijving ongeldig,
 • Er mogen alleen positieve prijzen worden ingevuld. Een negatieve prijs is dus niet toegestaan.

Categorie

Aantal

Prijs per voertuig excl. opgeld

Totaal excl. opgeld

Te demonteren bromvoertuig

1.720

Te vernietigen bromvoertuig

430

Totale koopprijs excl. opgeld

*opgeld: bovenop het koopbedrag betaalt u opgeld. Dit is 15% van het bedrag dat u heeft opgegeven.

De totale koopprijs excl. opgeld voor kavel 2 is de som van

 • de koopprijs per te demonteren bromvoertuig maal het gemiddeld aantal te verwachten bromvoertuigen op jaarbasis,
 • de koopprijs per te vernietigen bromvoertuig maal het gemiddeld aantal te verwachten bromvoertuigen op jaarbasis.

Kavel 3: Voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen EN bromvoertuigen

U wordt verzocht 4 prijzen op te geven conform hieronder vermeld overzicht:

 • Een prijs per te demonteren voertuig < 3.500 kg,
 • Een prijs per te vernietigen voertuig < 3.500 kg,
 • Een prijs per te demonteren bromvoertuig,
 • Een prijs per te vernietigen bromvoertuig.
 • Alle prijzen dienen te zijn vermeld, anders is de inschrijving ongeldig,
 • Er mogen alleen positieve prijzen worden ingevuld. Een negatieve prijs is dus niet toegestaan.

Categorie

Aantal

Prijs per voertuig excl. opgeld

Totaal excl. opgeld

Te demonteren voertuig < 3.500kg

3.740

Te vernietigen voertuig < 3.500 kg

415

Te demonteren bromvoertuig

1.720

Te vernietigen bromvoertuig

430

Totale koopprijs excl. opgeld

*opgeld: bovenop het koopbedrag betaalt u opgeld. Dit is 15% van het bedrag dat u heeft opgegeven.
 

De totale koopprijs excl. opgeld voor kavel 3 is de som van

 • de koopprijs per te demonteren voertuig < 3.500 kg maal het gemiddeld aantal te verwachten voertuigen op jaarbasis,
 • de koopprijs per te vernietigen voertuig < 3.500 kg maal het gemiddeld aantal te verwachten voertuigen op jaarbasis,
 • de koopprijs per te demonteren bromvoertuig maal het gemiddeld aantal te verwachten bromvoertuigen op jaarbasis,
 • de koopprijs per te vernietigen bromvoertuig maal het gemiddeld aantal te verwachten bromvoertuigen op jaarbasis.

Gunning

Een kavel wordt gegund aan de inschrijver die de hoogste prijs heeft geboden én voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden. Na gunning wordt een koopovereenkomst afgesloten [1].

Deze worden aangegaan voor de tijd van twee (2) jaar, ingaande 1 juli 2023 en eindigende 30 juni 2025. Indien beide partijen dit wensen bestaat de mogelijkheid de koopovereenkomst(en) met twee keer één (1) jaar te verlengen. Indien één van de partijen niet van deze verlengingsmogelijkheid gebruik wil maken, dient dit uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Wij adviseren u om voor kavel 3 in te schrijven (voertuigen én bromvoertuigen).

Kavel 3 wordt gegund aan de hoogste inschrijver als:

 • voor kavel 1 of kavel 2 geen inschrijving wordt ontvangen,
 • de inschrijving voor kavel 3 hoger is dan de som van de hoogste inschrijving op kavel 1 en kavel 2.

[1] DRZ heeft het recht de opdracht niet te gunnen en de inschrijving stop te zetten. DRZ informeert u gemotiveerd en tijdig over deze beslissing.

Algemene eisen en voorwaarden

 • U dient als u alleen inschrijft voor kavel 1
  • aangesloten te zijn bij Auto Recycling Nederland (ARN),
  • te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD* certificaat, of de vernieuwde norm KZD die ingaat per 1 maart 2023 met een overgangstermijn van 3 jaar,
  • te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD*** certificaat, of de vernieuwde norm KZD Plus die ingaat per 1 maart 2023 met een overgangstermijn van 3 jaar, indien u voornemens bent onderdelen van demontagevoertuigen te verkopen,
  • in het bezit te zijn van een geldige ORAD erkenning.
    
 • U dient als u alleen inschrijft voor kavel 2
  • aangesloten te zijn bij Scooter Recycling Nederland (SRN), of indien nog niet aangesloten uiterlijk binnen één jaar na de start van de overeenkomst aangesloten te zijn bij SRN, waarbij wel als uitgangspunt geldt dat direct bij de start van de overeenkomst al wel wordt gewerkt conform de eisen die SRN stelt aan de verwerking van de betreffende voertuigen,
  • te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD* certificaat, of de vernieuwde norm KZD die ingaat per 1 maart 2023 met een overgangstermijn van 3 jaar,
  • te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD*** certificaat, of de vernieuwde norm KZD Plus die ingaat per 1 maart 2023 met een overgangstermijn van 3 jaar, indien u voornemens bent onderdelen van demontagevoertuigen te verkopen,
  • in het bezit te zijn van een geldige ORAD erkenning.
    
 • U dient als u inschrijft voor kavel 3
  • aangesloten te zijn bij Auto Recycling Nederland (ARN),
  • aangesloten te zijn bij Scooter Recycling Nederland (SRN), of indien nog niet aangesloten uiterlijk binnen één jaar na de start van de overeenkomst aangesloten te zijn bij SRN, waarbij wel als uitgangspunt geldt dat direct bij de start van de overeenkomst al wel wordt gewerkt conform de eisen die SRN stelt aan de verwerking van de betreffende voertuigen,
  • te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD* certificaat, of de vernieuwde norm KZD die ingaat per 1 maart 2023 met een overgangstermijn van 3 jaar,
  • te beschikken over een geldig KwaliteitsZorg Demontage KZD*** certificaat, of de vernieuwde norm KZD Plus die ingaat per 1 maart 2023 met een overgangstermijn van 3 jaar, indien u voornemens bent onderdelen van demontage(brom)voertuigen te verkopen,
  • in het bezit te zijn van een geldige ORAD erkenning.
 • DRZ behoudt altijd de mogelijkheid om eenzijdig te bepalen dat (brom)voertuigen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden toch niet als te demonteren/vernietigen (brom)voertuig via één van de contracten worden afgevoerd, maar alsnog via de openbare verkoop worden verkocht.
 • Alle genoemde aantallen kunnen als indicaties voor het volume worden gebruikt, echter kunnen hieraan geen rechten worden ontleend [1].
 • Indien u aan de inschrijving wenst deel te nemen, dient u over voldoende capaciteit te beschikken om het geschatte aantal voertuigen en bromvoertuigen in eigen beheer te kunnen verwerken.

De verkoop zal geschieden onder de Algemene voorwaarden verkoop roerende zaken Domeinen 2022 en aanvullende voorwaarden welke zijn genoemd in de “Concept koopovereenkomst voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen 2023” en de “Concept koopovereenkomst voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen 2023”.

Om aan deze inschrijving deel te nemen, treft u de volgende bescheiden aan:

 • Inschrijfformulieren voor de verschillende kavels,
 • Concept koopovereenkomst voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen 2023,
 • Concept koopovereenkomst voor vernietiging bestemde bromvoertuigen 2023.

U wordt verzocht het juiste inschrijfformulier in te vullen:

 • Wilt u inschrijven op kavel 1, dan vult u het “inschrijfformulier kavel 1” in,
 • Wilt u inschrijven op kavel 2, dan vult u het “inschrijfformulier kavel 2” in,
 • Wilt u inschrijven op kavel 3, dan vult u het “inschrijfformulier kavel 3” in.

Alle gemarkeerde velden op het betreffende inschrijfformulier moeten worden ingevuld.

Het inschrijfformulier moet uiterlijk woensdag 31 mei om 12.00 uur aan ons worden geretourneerd.

In afwijking van artikel 5 lid 1 van de Algemene voorwaarden verkoop roerende zaken Domeinen 2022 dient het inschrijvingsbiljet per e-mail te worden verzonden naar e-mailadres: Demontage@domeinenrz.nl.

Degene, wiens bod is aanvaard, is verplicht op de grondslag van dit bod, binnen een nader door de directeur te stellen termijn, koopovereenkomsten te ondertekenen, waarvan de voorwaarden luiden zoals deze zijn vermeld in de bijgevoegde “Concept koopovereenkomst voor demontage en vernietiging bestemde voertuigen 2023” en de “Concept koopovereenkomst voor demontage en vernietiging bestemde bromvoertuigen 2023”.

Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met ons klant contact center via Demontage@domeinenrz.nl.

Met vriendelijke groet,

Domeinen Roerende Zaken

[1] De aantallen genoemd in de tabel om de totale koopprijs te berekenen zijn hiervan afgeleid en zijn alleen bedoeld om te kunnen bepalen welke inschrijver de hoogste prijs biedt.