Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2016

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • De Staat: De Staat der Nederlanden (Domeinen Roerende Zaken);
 • Bieder: De natuurlijke of rechtspersoon die op de juiste wijze een bieding heeft uitgebracht;
 • Voorwaarden: De algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden die zijn vermeld op de website of in de koopovereenkomst vermelde te verkopen zaak of zaken;
 • Gekochte: De op de website of in de koopovereenkomst vermelde te verkopen zaak of zaken;
 • Aankondiging: De mededeling dat een verkoop zal worden gehouden;
 • De verkopende ambtenaar: De directeur Domeinen Roerende Zaken of een door deze aangewezen persoon;
 • Gegadigde: Degene die belangstelling heeft voor het kopen van een zaak, doch daarvoor nog geen bieding heeft uitgebracht;
 • Website: Het voor de verkoop van goederen bestemde deel van de website www.domeinenrz.nl;
 • Bieding: Een door een gegadigde via de website op de juiste wijze geboden bedrag, exclusief opgeld of andere bijkomende kosten.
 • Voertuigen:  Alle vervoermiddelen waarmee men zich over de weg beweegt, van tweewielers tot motorvoertuigen

 Artikel 2. Gelding van de voorwaarden

Uit hoofde van de aankondiging van de verkoop hebben de relevante voorwaarden gelding tussen de Staat en de gegadigde. Met de ontvangst door Domeinen Roerende Zaken van de bieding gelden tussen de Staat en de bieder alle gehanteerde voorwaarden en procedures zoals vermeld op de website, waaronder deze voorwaarden.

 Artikel 3. Website

 1. De kavelomschrijving op de website wordt gemaakt op basis van de bij Domeinen Roerende Zaken bekende gegevens. Voor de juistheid en volledigheid van de kavelomschrijving wordt niet ingestaan.
 2. De kavelomschrijving is geschied onder voorbehoud van kennelijke vergissingen.
 3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van een op de website vermelde kavel tijdens de kijkdag(en).
 4. Indien bij specifieke verkopen aanvullende voorwaarden van kracht zijn, wordt dit op de website vermeld.

Artikel 4. Wijze van bieden

 1. Er kan slechts worden geboden op de kavels afzonderlijk, zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, lid 1 is zgn. “blind inschrijven”, d.w.z. inschrijven zonder zich (voldoende) te vergewissen van de inhoud van de kavel zoals deze tijdens de kijkdag(en) te bezichtigen valt, voor risico van de bieder.
 2. Voor zover niet anders is aangegeven dienen de biedingen te geschieden in één bedrag voor iedere kavel, derhalve niet per gewicht of hoeveelheid.  Er kan alleen worden geboden in hele euro’s.

Artikel 5. Biedingen

 1. Een bieding kan uitsluitend via de website worden gedaan zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Een bieding kan slechts worden uitgebracht indien de gegadigde zich als bieder heeft ingeschreven via de website.
 2. De bieding is exclusief  opgeld en exclusief eventueel verschuldigde belastingen.
 3. Voor de ontvangst van de bieding geldt het tijdstip van ontvangst zoals geregistreerd door Domeinen Roerende Zaken. Domeinen Roerende Zaken is niet aansprakelijk indien de bieder als gevolg van een computerstoring, storingen aan hard- of software, dan wel andere omstandigheden van welke aard dan ook, geen bod kan of heeft kunnen uitbrengen.
 4. Te laat ontvangen biedingen en biedingen die anderszins niet aan de in het eerste tot en met het derde lid van dit artikel vermelde voorwaarden voldoen, alsmede biedingen beneden 65 euro (vijfenzestig euro's) zijn ongeldig.
 5. De bieder is vanaf het moment waarop zijn bieding door Domeinen Roerende Zaken is ontvangen, tot en met eenentwintig dagen na de laatste dag, waarop kan worden ingeschreven, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.

Artikel 6. Opgeld, BTW, emballagegelden etc.

 1. Boven en behalve het bedrag der inschrijving is door de koper een opgeld verschuldigd volgens het percentage van het geboden bedrag zoals dit is vermeld op de website.
 2. De koopprijs bestaat uit het geboden bedrag vermeerderd met het opgeld als bedoeld in lid 1, en eventueel andere verschuldigde bedragen zoals emballagegelden, doch exclusief eventueel verschuldigde belastingen. Indien over de koopprijs omzetbelasting en/of andere belasting(en) is verschuldigd, staat dit op de website vermeld, uitgezonderd eventueel verschuldigde BPM. Het is voor Domeinen Roerende Zaken niet mogelijk te achterhalen of er nog BPM is verschuldigd.

Artikel 7. Gunning

 1. Terstond na het in de aankondiging van de verkoop vermelde tijdstip wordt beslist omtrent de gunning.
 2. De bieders zijn op eerste verzoek van de verkopende ambtenaar verplicht zich tegenover hem te legitimeren en al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge de gunning kan worden voldaan.  Zij geven door het uitbrengen van een bieding volmacht aan de verkopende ambtenaar waar nodig die informatie in te winnen.
 3. De verkopende ambtenaar beslist omtrent het al dan niet aanvaarden van biedingen en omtrent de gunning. Domeinen Roerende Zaken is niet aansprakelijk voor schade die bij de bieder ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel.
 4. De gunning wordt door middel van de gunningbrief/factuur meegedeeld aan degene aan wie is gegund. Verzending van deze gunningbrief/factuur vindt via e-mail plaats. Indien de email door het spamfilter wordt geblokt komt dit voor rekening en risico van de potentiele koper.
 5. Telefonische inlichtingen over de uitslag van de verkoop worden niet verstrekt.  De uitslagenlijst van elke verkoop wordt gepubliceerd op de website van Domeinen Roerende Zaken.

Artikel 8. Aanvaarding

 1. Het gekochte wordt voetstoots verkocht. De koper koopt het gekochte zoals dat in gewicht, aantal, soort, samenstelling en hoedanigheid ter plaatse staat of ligt opgeslagen. De koper koopt te eigen bate en schade, zonder dat hij daarbij kan afgaan op vermeldingen of mededelingen vanwege de Staat.  Voor het volledig zijn van het gekochte, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren of de bruikbaarheid, dan wel het economisch nut van het gekochte wordt niet ingestaan.  De Staat staat evenmin in voor het voldoen aan voorschriften ingevolge de Warenwet of enig ander ter zake van het gekochte geldend wettelijk vereiste.
 2. Indien de koper, ondanks het in lid 1 van dit artikel bepaalde, klachten heeft aangaande het gekochte dient dit terstond na ontdekking te worden gemeld bij de afhaling betrokken medewerker van Domeinen Roerende Zaken dan wel schriftelijk bij de afdeling Juridische Zaken.
 3. Behoudens gevallen van grove schuld is iedere aansprakelijkheid van de Staat voor schade van welke aard ook uitgesloten.
 4. Met de gunning aan de koper geldt het gekochte als afgeleverd en is dit voor rekening en risico van de koper.  De Staat is daarna niet tot bewaking verplicht.

Artikel 9. Betaling

 1. De volledige koopprijs, de eventueel verschuldigde belasting(en), alsmede alle andere eventueel ingevolge de voorwaarden verschuldigde bedragen, moeten, tenzij een andere termijn is bepaald, zijn bijgeschreven op de bankrekening van Domeinen Roerende Zaken uiterlijk binnen acht dagen na de gunning zoals is aangegeven in de gunningbrief/factuur.
 2. Indien betaald wordt door middel van de betaalautomaat op de locatie , dient de gunningbrief/factuur te worden getoond.
 3. Het verschuldigde bedrag kan ook worden betaald via een in het buitenland gevestigde bank door middel van overschrijving in Euro’s op het door Domeinen Roerende Zaken  aangewezen rekeningnummer. De hiermee eventueel gemoeide kosten, zowel in het buitenland als in Nederland, zijn voor rekening van de koper.
 4. Contante betaling is niet mogelijk. De koper is niet bevoegd tot verrekening. De koper dient zich er tijdig van te vergewissen dat ingeval van betaling door middel van overschrijving tijdige bijschrijving heeft plaatsgevonden.

 Artikel 10. Waarborgsom

 1. Indien het storten van een waarborgsom is voorgeschreven, geldt voor de betaling daarvan hetgeen hiervoor in artikel 9 is bepaald.
 2. De waarborgsom wordt - zonder rentevergoeding - terugbetaald, zodra de koper aan al zijn verplichtingen ingevolge de betreffende koopovereenkomst heeft voldaan.
 3. Domeinen Roerende Zaken is bevoegd alle bedragen, die ter zake van de koopovereenkomst of van haar uitvoering kunnen worden gevorderd, met de gestorte waarborgsom te verrekenen.

Artikel 11. Afhaling

 1. Het gekochte moet door de koper ter plaatse waar het zich bevindt volledig worden afgehaald binnen de in de gunningbrief/factuur genoemde termijn. Het gekochte kan als volgt worden afgehaald:
  1. nadat het totale verschuldigde bedrag op het door Domeinen Roerende Zaken op de gunningbrief/factuur opgegeven rekeningnummer is ontvangen, op vertoon van de gunningbrief/factuur;
  2. na betaling door middel van de betaalautomaat op de locatie op vertoon van de gunningbrief/factuur .
 2. Indien het gekochte uit meerdere zaken bestaat moet het weghalen in geregeld tempo geschieden, met inachtneming van de door de verkopende ambtenaar gegeven voorschriften en aanwijzingen of de met hem gemaakte afspraken.  Het sorteren en uitzoeken van de zaken ter plaatse is niet toegestaan.  De koper dient bij de afhaling van het gekochte zelf zorg te dragen voor voldoende eigen personeel.
 3. De plaats waar het gekochte was opgeslagen, moet schoon worden opgeleverd, met herstel van mogelijk bij het weghalen van de zaken daaraan toegebrachte schade, een en ander ten genoegen van de verkopende ambtenaar.
 4. Indien het gekochte niet is afgehaald binnen de in de gunningbrief/factuur genoemde termijn, dan wel de termijn zoals afgesproken op grond van lid 2 van dit artikel, is de koper boete verschuldigd vanaf het moment dat de afhaaltermijn is verlopen, zulks onverminderd de rechten van de Staat ingevolge het bepaalde in de artikelen 12 en 13. De hierbij bedoelde goederen kunnen vanaf de vervaltermijn pas weer worden afgehaald als de verschuldigde boete is voldaan. 
 5. De koper is aansprakelijk voor alle schade die, zowel door hemzelf als door (een) perso(o)n(en) door hem in het werk gesteld, mocht worden toegebracht aan personen in dienst van de Staat, aan Staatseigendommen of aan derden, onder vrijwaring van de Staat voor iedere vordering te dier zake.  De koper doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken die hij tegenover de Staat zou kunnen doen gelden wegens schade aan personen of zaken door welke oorzaak ook ontstaan en vrijwaart de Staat voor elke vordering ter zake.
 6. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien de schade is ontstaan door of de vordering voortkomt uit grove schuld aan de zijde van de Staat.

Artikel 12.  Niet-naleving verplichtingen

 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet ten genoegen van de Staat naleeft, moet hij op eerste aanschrijving van de verkopende ambtenaar, binnen de daarbij te stellen termijn, in het ontbrekende voorzien. Bij gebreke hiervan kan Domeinen Roerende Zaken datgene doen verrichten, wat hem nodig voorkomt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper, een en ander onverminderd de overige rechten van de Staat uit hoofde van de niet-nakoming van de verplichtingen door de koper.

Artikel 13.  Gevolgen bij niet-nakoming

 1. In geval van een tekortkoming, van welke aard ook, in de nakoming door de koper of (een) door hem in het werk gestelde perso(o)n(en) van een op hem rustende, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Domeinen Roerende Zaken bevoegd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling nodig is, geheel of voor een zodanig gedeelte als overeenkomt met de aard van de tekortkoming door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden.
 2. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan ontbinding van de verkoop van een kavel plaatsvinden ingeval bij het afhalen door Domeinen Roerende Zaken en de koper gezamenlijk wordt vastgesteld dat de kavel niet de eigenschap(pen) bezit van het bestaan waarvan ook Domeinen Roerende Zaken is uitgegaan dan wel aan de kavel aantallen, hoeveelheden of onderdelen zijn komen te ontbreken waardoor niet meer levering overeenkomstig kavelomschrijving kan plaatsvinden; een en ander zonder dat de Staat deswege jegens koper tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.
 3. Domeinen Roerende Zaken kan bij enigerlei tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting aan de koper, zonder dat ingebrekestelling nodig is, een boete opleggen ten hoogste gelijk aan de helft van het geboden bedrag, met een minimum van 65 euro (vijfenzestig euro) onverminderd het recht op ontbinding en/of aanvullende schadevergoeding. Ook voor het geldend maken van dit recht is voorafgaande ingebrekestelling niet vereist.

Artikel 14.  Milieubepalingen

 1. Voor zover voor de afgifte, het vervoer, het bewaren, het bewerken, het verwerken, het vernietigen, het lozen of het in de bodem brengen van zaken ontheffingen of vergunningen nodig zijn op grond van (verbods-)bepalingen in wetten, algemene maatregelen van bestuur of verordeningen, dan wel ter zake daarvan melding is voorgeschreven, dient de bieder in het bezit te zijn van zodanige ontheffingen of vergunningen, dan wel ten genoegen van Domeinen Roerende Zaken van het doen van zulke melding te zullen doen blijken.
 2. Door het uitbrengen van een bieding verklaart de bieder in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 15.  Overdragen rechten uit overeenkomst

De koper kan de rechten uit de overeenkomst niet aan derden overdragen.

Artikel 16.  Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien twee of meer personen gezamenlijk inschrijven, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende.

Artikel 17.  Uitsluiting ontbinding

 1. Partijen doen afstand van de bevoegdheid om eventueel op grond van het bepaalde in artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst te ontbinden, behoudens, voor wat de Staat betreft, het bepaalde in artikel 13.
 2. Partijen doen afstand van de bevoegdheid om eventueel op grond van het bepaalde in artikel 22i Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor wat de Staat betreft, het bepaalde in artikel 13.

 Artikel 18.   Emballage

 1. Bij de afvoer van de door hem gekochte kavel(s) kan, indien dit bij de kavel is aangegeven, de koper gebruik maken van de palletboxen/pallets tegen betaling van de bij de kavel(s) genoemde emballagegelden.
 2. Indien de koper gebruik wenst te maken van de in het eerste lid bedoelde palletboxen/pallets dient de koper dit bij de bieding te kennen te geven. De per kavel vermelde emballagegelden worden alsdan aan de koper in rekening gebracht.
 3. De emballagegelden worden zonder rentevergoeding terugbetaald zodra de koper de palletboxen/pallets heeft ingeleverd op de locatie waar deze hem in gebruik zijn gegeven.  Dit onder overlegging van het factuurnummer van de verkoop waarbij emballage geleverd is.

Artikel 19.  Verkoop van motorvoertuigen

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde, staat Domeinen Roerende Zaken er niet voor in dat voertuigen APK- of anderszins gekeurd zijn, tenzij dit op de website staat vermeld. De kosten van een eventuele keuring zijn voor rekening van de koper.
 2. De motorvoertuigen die verkocht worden met het kentekenbewijs worden na betaling en overhandiging van het vrijwaringsbewijs aan de koper afgegeven.
 3. Voor NL gekentekende voertuigen wordt in de kavelomschrijving de ‘Handelsbenaming Nederland’ getoond.
 4. Bij verkoop van een motorvoertuig als bedoeld in het derde lid, dan wel waarbij op de website staat vermeld: - "zonder kentekenbewijs" in verband met het ontbreken van die documenten, dan wel -."geen Nederlands kenteken" omdat dat voor dat voertuig nooit is afgegeven, omdat dit door de RDW is ingetrokken of omdat het een militair voertuig betreft, reikt Domeinen Roerende Zaken, ten behoeve van de aanvraag van een kentekenbewijs of delen daarvan, aan de koper een formulier “bewijs van rechtmatige verkrijging” uit. De kosten voor het verkrijgen van het kentekenbewijs, of delen daarvan, alsmede eventueel verschuldigde BPM, zijn voor rekening van de koper.

Artikel 20.  Woonplaatskeuze

 1. De Staat kiest voor de uitvoering van de koopovereenkomst woonplaats ten kantore van de verkopende ambtenaar.
 2. Buitengerechtelijke mededelingen van en aan de Staat moeten, voor zover niet anders wordt bepaald, worden gedaan bij aangetekende brief door en aan hem die de Staat met betrekking tot de overeenkomst vertegenwoordigt.
 3. Voor het uitbrengen van gerechtelijke mededelingen zoals dagvaardings- en andere exploten behoudt de Staat domicilie te 's-Gravenhage.

Artikel 21.  Aanduiding

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2016. 

Sluiten

www.domeinenrz.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.