Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn bepaald voor ieder die belangstelling heeft voor het kopen van goederen die door Domeinen Roerende Zaken te koop worden aangeboden.
Het is belangrijk om te weten dat de Algemene Voorwaarden al onherroepelijk gelden op het moment dat de belangstellende een bod heeft gedaan.

Algemene Voorwaarden Domeinen Roerende Zaken 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • De Staat: De Staat der Nederlanden (Domeinen Roerende Zaken);
 • Bieder: De natuurlijke of rechtspersoon die op de juiste wijze een bieding heeft uitgebracht;
 • Voorwaarden: De algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden die zijn vermeld op de website of in de koopovereenkomst vermelde te verkopen zaak of zaken;
 • Gekochte: De op de website of in de koopovereenkomst vermelde te verkopen zaak of zaken;
 • Aankondiging: De mededeling dat een verkoop zal worden gehouden;
 • De verkopende ambtenaar: De directeur Domeinen Roerende Zaken of een door deze aangewezen persoon;
 • Gegadigde: Degene die belangstelling heeft voor het kopen van een zaak, doch daarvoor nog geen bieding heeft uitgebracht;
 • Website: Het voor de verkoop van goederen bestemde deel van de website www.domeinenrz.nl;
 • Bieding: Een door een gegadigde via de website op de juiste wijze geboden bedrag, exclusief opgeld of andere bijkomende kosten.

Artikel 2. Gelding van de voorwaarden

Uit hoofde van de aankondiging van de verkoop hebben de relevante voorwaarden gelding tussen de Staat en de gegadigde. Met de ontvangst door Domeinen Roerende Zaken van de bieding gelden tussen de Staat en de bieder alle gehanteerde voorwaarden en procedures zoals vermeld op de website, waaronder deze voorwaarden.

Artikel 3. Website

 1. De kavelomschrijving op de website wordt gemaakt op basis van de bij Domeinen Roerende Zaken bekende gegevens. Voor de juistheid en volledigheid van de kavelomschrijving wordt niet ingestaan.
 2. De kavelomschrijving is geschied onder voorbehoud van kennelijke vergissingen.
 3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van een op de website vermelde kavel tijdens de kijkdag(en).
 4. Indien bij specifieke verkopen aanvullende voorwaarden van kracht zijn, wordt dit op de website vermeld.

Artikel 4. Wijze van bieden

 1. Er kan slechts worden geboden op de kavels afzonderlijk, zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, lid 1 is zgn. “blind inschrijven”, d.w.z. inschrijven zonder zich (voldoende) te vergewissen van de inhoud van de kavel zoals deze tijdens de kijkdag(en) te bezichtigen valt, voor risico van de bieder.
 2. Voor zover niet anders is aangegeven dienen de biedingen te geschieden in één bedrag voor iedere kavel, derhalve niet per gewicht of hoeveelheid.  Er kan alleen worden geboden in hele euro’s.

Artikel 5. Biedingen

 1. Een bieding kan uitsluitend via de website worden gedaan zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Een bieding kan slechts worden uitgebracht indien de gegadigde zich als bieder heeft ingeschreven via de website.
 2. De bieding is exclusief  opgeld en exclusief eventueel verschuldigde belastingen.
 3. Voor de ontvangst van de bieding geldt het tijdstip van ontvangst zoals geregistreerd door Domeinen Roerende Zaken. Domeinen Roerende Zaken is niet aansprakelijk indien de bieder als gevolg van een computerstoring, storingen aan hard- of software, dan wel andere omstandigheden van welke aard dan ook, geen bod kan of heeft kunnen uitbrengen.
 4. Te laat ontvangen biedingen en biedingen die anderszins niet aan de in het eerste tot en met het derde lid van dit artikel vermelde voorwaarden voldoen, alsmede biedingen beneden 65 euro (vijfenzestig euro's) zijn ongeldig.
 5. De bieder is vanaf het moment waarop zijn bieding door Domeinen Roerende Zaken is ontvangen, tot en met eenentwintig dagen na de laatste dag, waarop kan worden ingeschreven, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.

Artikel 6. Opgeld, BTW, emballagegelden etc.

 1. Boven en behalve het bedrag der inschrijving is door de koper een opgeld verschuldigd volgens het percentage van het geboden bedrag zoals dit is vermeld op de website.
 2. De koopprijs bestaat uit het geboden bedrag vermeerderd met het opgeld als bedoeld in lid 1, en eventueel andere verschuldigde bedragen zoals emballagegelden, doch exclusief eventueel verschuldigde belastingen. Indien over de koopprijs omzetbelasting en/of andere belasting(en) is verschuldigd, staat dit op de website vermeld.

Artikel 7. Gunning

 1. Terstond na het in de aankondiging van de verkoop vermelde tijdstip wordt beslist omtrent de gunning.
 2. De verkopende ambtenaar beslist omtrent het al dan niet aanvaarden van biedingen en omtrent de gunning. Domeinen Roerende Zaken is niet aansprakelijk voor schade die bij de bieder ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel.
 3. De gunning wordt door middel van de gunningbrief/factuur meegedeeld aan degene aan wie is gegund. Verzending van deze gunningbrief/factuur zal via e-mail plaatsvinden. 
 4. Telefonische inlichtingen over de uitslag van de verkoop worden niet verstrekt. De uitslagenlijst van elke verkoop wordt gepubliceerd op de website van Domeinen Roerende Zaken.

Artikel 8. Aanvaarding

 1. Het gekochte wordt voetstoots verkocht. De koper koopt het gekochte zoals dat in gewicht, aantal, soort, samenstelling en hoedanigheid ter plaatse staat of ligt opgeslagen. De koper koopt te eigen bate en schade, zonder dat hij daarbij kan afgaan op vermeldingen of mededelingen vanwege de Staat. Voor het volledig zijn van het gekochte, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren of de bruikbaarheid, dan wel het economisch nut van het gekochte wordt niet ingestaan. De Staat staat evenmin in voor het voldoen aan voorschriften ingevolge de Warenwet of enig ander ter zake van het gekochte geldend wettelijk vereiste.
 2. Indien de koper, ondanks het in lid 1 van dit artikel bepaalde, klachten heeft aangaande het gekochte dient dit direct bij de afhaling/aanvaarding te worden gemeld aan de bij de afhaling betrokken medewerker van Domeinen Roerende Zaken.
 3. Behoudens gevallen van grove schuld is iedere aansprakelijkheid van de Staat voor schade van welke aard ook uitgesloten.
 4. Met de gunning aan de koper geldt het gekochte als afgeleverd en is dit voor rekening en risico van de koper.  De Staat is daarna niet tot bewaking verplicht.

Artikel 9. Betaling

 1. De volledige koopprijs, de eventueel verschuldigde belasting(en), alsmede alle andere eventueel ingevolge de voorwaarden verschuldigde bedragen, moeten, tenzij een andere termijn is bepaald, zijn bijgeschreven op de bankrekening van Domeinen Roerende Zaken uiterlijk binnen acht dagen na de gunning zoals is aangegeven in de gunningbrief/factuur.
 2. Het verschuldigde bedrag kan ook worden betaald via een in het buitenland gevestigde bank door middel van overschrijving in Euro’s op het door Domeinen Roerende Zaken  aangewezen rekeningnummer. De hiermee eventueel gemoeide kosten, zowel in het buitenland als in Nederland, zijn voor rekening van de koper.
 3. Contante betaling of betaling per pin is niet mogelijk. De koper is niet bevoegd tot verrekening. De koper dient zich er tijdig van te vergewissen dat ingeval van betaling door middel van overschrijving tijdige bijschrijving heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. Waarborgsom

 1. Indien het storten van een waarborgsom is voorgeschreven, geldt voor de betaling daarvan hetgeen hiervoor in artikel 9 is bepaald.
 2. De waarborgsom wordt - zonder rentevergoeding - terugbetaald, zodra de koper aan al zijn verplichtingen ingevolge de betreffende koopovereenkomst heeft voldaan.
 3. Domeinen Roerende Zaken is bevoegd alle bedragen, die ter zake van de koopovereenkomst of van haar uitvoering kunnen worden gevorderd, met de gestorte waarborgsom te verrekenen. 

Artikel 11. Afhaling

 1. Het gekochte moet door de koper ter plaatse waar het zich bevindt volledig worden afgehaald binnen de in de gunningbrief/factuur genoemde termijn. Het gekochte kan worden afgehaald nadat het totale verschuldigde bedrag op het door Domeinen Roerende Zaken op de gunningbrief/factuur opgegeven rekeningnummer is ontvangen.
 2. Indien het gekochte uit meerdere zaken bestaat moet het weghalen in geregeld tempo geschieden, met inachtneming van de door de verkopende ambtenaar gegeven voorschriften en aanwijzingen of de met hem gemaakte afspraken.  Het sorteren en uitzoeken van de zaken ter plaatse is niet toegestaan.  De koper dient bij de afhaling van het gekochte zelf zorg te dragen voor voldoende eigen personeel.
 3. De plaats waar het gekochte was opgeslagen, moet schoon worden opgeleverd, met herstel van mogelijk bij het weghalen van de zaken daaraan toegebrachte schade, een en ander ten genoegen van de verkopende ambtenaar.
 4. Indien het gekochte niet is afgehaald binnen de in de gunningbrief/factuur genoemde termijn, dan wel de termijn zoals afgesproken op grond van lid 2 van dit artikel, is de koper kosten van opslag verschuldigd vanaf het moment dat de afhaaltermijn is verlopen, zulks onverminderd de rechten van de Staat ingevolge het bepaalde in de artikelen 12 en 13. De hierbij bedoelde goederen kunnen vanaf de vervaltermijn pas weer worden afgehaald als de stallingskosten zijn voldaan. 
 5. De koper is aansprakelijk voor alle schade die, zowel door hemzelf als door (een) perso(o)n(en) door hem in het werk gesteld, mocht worden toegebracht aan personen in dienst van de Staat, aan Staatseigendommen of aan derden, onder vrijwaring van de Staat voor iedere vordering te dier zake.  De koper doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken die hij tegenover de Staat zou kunnen doen gelden wegens schade aan personen of zaken door welke oorzaak ook ontstaan en vrijwaart de Staat voor elke vordering ter zake.
 6. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien de schade is ontstaan door of de vordering voortkomt uit grove schuld aan de zijde van de Staat.

Artikel 12.  Niet-naleving verplichtingen

 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet ten genoegen van de Staat naleeft, moet hij op eerste aanschrijving van de verkopende ambtenaar, binnen de daarbij te stellen termijn, in het ontbrekende voorzien. Bij gebreke hiervan kan Domeinen Roerende Zaken datgene doen verrichten, wat hem nodig voorkomt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper, een en ander onverminderd de overige rechten van de Staat uit hoofde van de niet-nakoming van de verplichtingen door de koper.

Artikel 13.  Gevolgen bij niet-nakoming

 1. In geval van een tekortkoming, van welke aard ook, in de nakoming door de koper of (een) door hem in het werk gestelde perso(o)n(en) van een op hem rustende, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Domeinen Roerende Zaken bevoegd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling nodig is, geheel of voor een zodanig gedeelte als overeenkomt met de aard van de tekortkoming door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden.
 2. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan ontbinding van de verkoop van een kavel plaatsvinden ingeval bij het afhalen door Domeinen Roerende Zaken en de koper gezamenlijk wordt vastgesteld dat de kavel niet de eigenschap(pen) bezit van het bestaan waarvan ook Domeinen Roerende Zaken is uitgegaan dan wel aan de kavel aantallen, hoeveelheden of onderdelen zijn komen te ontbreken waardoor niet meer levering overeenkomstig kavelomschrijving kan plaatsvinden; een en ander zonder dat de Staat deswege jegens koper tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.
 3. Domeinen Roerende Zaken kan bij enigerlei tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting aan de koper, zonder dat ingebrekestelling nodig is, een boete opleggen ten hoogste gelijk aan de helft van het geboden bedrag, met een minimum van 65 euro (vijfenzestig euro) onverminderd het recht op ontbinding en/of aanvullende schadevergoeding. Ook voor het geldend maken van dit recht is voorafgaande ingebrekestelling niet vereist.

Artikel 14.  Milieubepalingen

 1. Voor zover voor de afgifte, het vervoer, het bewaren, het bewerken, het verwerken, het vernietigen, het lozen of het in de bodem brengen van zaken ontheffingen of vergunningen nodig zijn op grond van (verbods-)bepalingen in wetten, algemene maatregelen van bestuur of verordeningen, dan wel ter zake daarvan melding is voorgeschreven, dient de bieder in het bezit te zijn van zodanige ontheffingen of vergunningen, dan wel ten genoegen van Domeinen Roerende Zaken van het doen van zulke melding te zullen doen blijken.
 2. Door het uitbrengen van een bieding verklaart de bieder in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 15.  Overdragen rechten uit overeenkomst

De koper kan de rechten uit de overeenkomst niet aan derden overdragen.

Artikel 16.  Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien twee of meer personen gezamenlijk inschrijven, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende.

Artikel 17.  Uitsluiting ontbinding

 1. Op grond van artikel 230h lid 4 van boek 6 BW worden zaken die executoriaal worden verkocht uitgezonderd van het toepassingsbereik van het herroepingsrecht van de consument. Dit betekent dat indien in beslag genomen zaken worden verkocht, de consument geen rechten kan ontlenen aan de nieuwe wetgeving en derhalve geen recht heeft op ontbinding op grond van de regeling consumentenrechten.
 2. Art. 1 is niet van toepassing op goederen die eerder eigendom waren van de Rijksoverheid. Hierbij geldt het consumentenrecht, wat betekent dat u het recht heeft de overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen te herroepen en de overeenkomst te vernietigen. Op grond hiervan zullen wij uw bieding intrekken.

Artikel 18.   Emballage

 1. Bij de afvoer van de door hem gekochte kavel(s) kan, indien dit bij de kavel is aangegeven, de koper gebruik maken van de palletboxen/pallets tegen betaling van de bij de kavel(s) genoemde emballagegelden.
 2. Indien de koper gebruik wenst te maken van de in het eerste lid bedoelde palletboxen/pallets dient de koper dit bij de bieding te kennen te geven. De per kavel vermelde emballagegelden worden alsdan aan de koper in rekening gebracht.
 3. De emballagegelden worden zonder rentevergoeding terugbetaald zodra de koper de palletboxen/pallets heeft ingeleverd op de locatie waar deze hem in gebruik zijn gegeven.  Dit onder overlegging van het factuurnummer van de verkoop waarbij emballage geleverd is. 

Artikel 19.  Verkoop van motorvoertuigen

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde, staat Domeinen Roerende Zaken er niet voor in dat voertuigen APK- of anderszins gekeurd zijn, tenzij dit op de website staat vermeld. De kosten van een eventuele keuring zijn voor rekening van de koper.
 2. De motorvoertuigen die verkocht worden met het kentekenbewijs worden na betaling en overhandiging van het vrijwaringsbewijs aan de koper afgegeven.
 3. Van de motorvoertuigen, waarbij op de website staat vermeld "zonder deel I van het kentekenbewijs" in verband met gebreken of anderszins aan die voertuigen, wordt dat deel niet aan de koper uitgereikt.
 4. Bij verkoop van een motorvoertuig als bedoeld in het derde lid, dan wel waarbij op de website staat vermeld:
  - "zonder kentekenbewijs" in verband met het ontbreken van die documenten, dan wel
  - "geen Nederlands kenteken" omdat dat voor dat voertuig nooit is afgegeven of omdat het een militair voertuig betreft, reikt Domeinen Roerende Zaken, ten behoeve van de aanvraag van een kentekenbewijs of delen daarvan, aan de koper een formulier “bewijs van rechtmatige verkrijging” uit. De kosten voor het verkrijgen van het kentekenbewijs, of delen daarvan, alsmede eventueel verschuldigde BPM, zijn voor rekening van de koper.

Artikel 20.  Woonplaatskeuze

 1. De Staat kiest voor de uitvoering van de koopovereenkomst woonplaats ten kantore van de verkopende ambtenaar.
 2. Buitengerechtelijke mededelingen van en aan de Staat moeten, voor zover niet anders wordt bepaald, worden gedaan bij aangetekende brief door en aan hem die de Staat met betrekking tot de overeenkomst vertegenwoordigt.
 3. Voor het uitbrengen van gerechtelijke mededelingen zoals dagvaardings- en andere exploten behoudt de Staat domicilie te 's-Gravenhage.Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene voorwaarden verkoop roerende zaken Domeinen 2019.

Artikel 21.  Aanduiding

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene voorwaarden verkoop roerende zaken Domeinen 2019.

Aanvullende en Vervangende Algemene Veiling- en Verkoopvoorwaarden Belastingdienst Mei 2019

Artikel 1. Definities

In deze Aanvullende en Vervangende Algemene Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Veiling: iedere executieverkoop van een of meer kavels, al dan niet online, in opdracht van opdrachtgever.

1.2 Opdrachtgever: de ontvanger van de Belastingdienst.

1.3 Domeinen: Domeinen Roerende zaken gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende aan de John F. Kennedylaan 8 Toren H, 7314PS te Apeldoorn.

1.4 Algemene Voorwaarden: de door Domeinen van toepassing verklaarde Algemene Veiling- en/of Verkoopvoorwaarden en alle overige door Domeinen van toepassing  verklaarde algemene voorwaarden op alle relaties en overeenkomsten met kopers en opdrachtgevers.

1.5 Veilingvoorwaarden: deze Aanvullende en Vervangende Algemene Veiling- en Verkoopvoorwaarden.

1.6 Koper: degene die deelneemt aan de veiling en één of meerdere kavels toegewezen krijgt.

1.7 Kavel(s): een of meer zaken die, al of niet onder een veilingnummer, worden geveild.

1.8 Bod: elke conform de Algemene Voorwaarden uitgebrachte bieding op een of meerdere kavel(s).

1.9 Zaken: alle zaken die verkocht worden op een veiling waarop deze veilingvoorwaarden van toepassing zijn.

1.10 Gekochte Zaken: de zaken in een of meerdere kavel(s) die zijn toegewezen aan een koper.

1.11 Toewijzing: de verklaring van Domeinen dat een of meerdere kavel(s) tegen betaling van de koopsom zijn toegewezen conform de Algemene Voorwaarden.

1.12 Levering: de juridische levering van de gekochte zaken.

1.13 Afname: de feitelijke levering van de kavel(s) aan de koper of diens gemachtigde conform de Algemene Voorwaarden en deze Veilingvoorwaarden.

1.14 Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht van de gekochte zaken op het moment van toewijzing van een of meerdere kavel(s).

1.15 Koopsom: het bedrag waarvoor een of meerdere kavel(s) zijn toegewezen, zulks vermeerderd met de veilingkosten en de door de koper verschuldigde omzetbelasting.

1.16 Veilingkosten: de (eventueel) door Domeinen in rekening gebrachte kosten op grond van de Algemene Voorwaarden.

1.17 Betaling: voldoening van de volledige koopsom op een door Domeinen voorgeschreven wijze. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop de koopsom door Domeinen, middels bijschrijving op een bankrekening, dan wel op andere wijze ontvangen is.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Veilingvoorwaarden zijn aanvullend dan wel – waar deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden – ter vervanging van de desbetreffende bepalingen daarvan.

2.2 Deze Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle relaties en overeenkomsten tussen de opdrachtgever, Domeinen en elke koper op iedere veiling in opdracht van de opdrachtgever bij Domeinen, alsmede op alle relaties en overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

2.3 Koper verklaart zich ermee bekend dat de definities zoals opgenomen in de Veilingvoorwaarden kunnen afwijken van de definities zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Veiling

3.1. Voor deelname aan een veiling is acceptatie van de Veilingvoorwaarden vereist.

3.2. Door het uitbrengen van een bod verklaart koper bekend te zijn met deze Veilingvoorwaarden en de Veilingvoorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

Artikel 4. Koopovereenkomst

4.1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van toewijzing van een of meerdere kavel(s) en conform de bepalingen daaromtrent in de Veilingvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden.

4.2. De artikelen 6:230g BW e.v. zijn niet van toepassing op de koopovereenkomst.

Artikel 5. Eigendomsoverdracht

5.1. Levering en daarmee de eigendomsoverdracht van de zaken vindt plaats op het moment van toewijzing van de kavel(s).

5.2. Levering van de zaken vindt plaats onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de koopsom van de desbetreffende kavel. Indien meerdere kavels door koper gekocht worden, wordt – indien de gezamenlijke koopsom van deze kavels niet in een keer betaald wordt – door Domeinen bepaald op welke kavel de gedeeltelijke betaling van koper ziet.

5.3. Koper verklaart door acceptatie van de Veilingvoorwaarden dat hij op het moment van toewijzing van de kavel(s) – en onder opschortende voorwaarde van betaling van de koopsom – eigenaar wordt van de zaken.

5.4. Opdrachtgever verklaart dat de gekochte zaken op het moment van toewijzing van de kavel(s) – en onder opschortende voorwaarde van betaling van de koopsom – gehouden worden voor koper.

5.5. Het risico van de gekochte zaken gaat over op het moment van levering van de gekochte zaken.

Artikel 6. Afname

6.1. Op koper rust de verplichting tot afname van de toegewezen kavel(s).

6.2. Afname vindt plaats op een voorafgaand aan de veiling door Domeinen vastgesteld moment.

6.3. Domeinen en opdrachtgever zijn gerechtigd nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot de afname van de toegewezen kavel(s).

6.4. Indien Domeinen de betaling van koper niet tijdig heeft ontvangen zal zij niet overgaan tot feitelijke levering van de gekochte zaken aan koper.

6.5. Als de koper niet tot betaling overgaat zal (zullen) de Toegewezen kavel(s) ten laste van hem opnieuw worden geveild. Dit betekent dat Koper aansprakelijk is voor de extra gemaakte kosten en voor het bedrag dat de kavel(s) minder opbrengt (opbrengen). 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheidsbepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze Veilingvoorwaarden.

7.2. In aanvulling op / in afwijking van de Algemene Voorwaarden geldt dat de opdrachtgever en Domeinen niet aansprakelijk zijn voor enige schade aan, door dan wel in verband met de gekochte zaken, het verloren gaan van de gekochte zaken daaronder begrepen.

7.3. Niettegenstaande het overigens in 7.1 en 7.2 van deze Veilingvoorwaarden bepaalde geldt dat opdrachtgever en/of Domeinen nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige schade dat het bedrag van de koopsom van de desbetreffende kavel(s) te boven gaat.

7.4 Artikel 8 van de Algemene voorwaarden moet als volgt worden gelezen. Het gekochte wordt voetstoots verkocht. De koper koopt het gekochte zoals dat ligt opgeslagen. Voor het volledig zijn van het gekochte, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren of de bruikbaarheid, dan wel het economisch nut van het gekochte wordt niet ingestaan. Zie ook art. 7:19 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Geschillenbeslechting / Toepasselijk recht

8.1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever, Domeinen en/of de koper worden voorgelegd aan de daartoe in de Algemene Voorwaarden aangewezen rechter.

8.2. Indien de Algemene Voorwaarden geen bevoegde rechter aanwijzen, is bevoegd de rechter van het arrondissement waar de gekochte zaken zich bevinden ten tijde van het sluiten van de veiling.

8.3. Op deze Veilingvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Veilingvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige dan wel vernietigde bepaling zal van rechtswege worden geconverteerd in een als geldig aan te merken bepaling met dezelfde strekking, waarvan aangenomen moet worden dat die bepaling zou zijn opgenomen indien van de ongeldige bepaling wegens haar werking was afgezien, tenzij dit onredelijk zou zijn jegens een belanghebbende die daaraan niet als partij heeft meegewerkt.

9.2. De Opdrachtgever is gerechtigd om de Veilingvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen hebben slechts gevolg voor veilingen die plaatshebben nadat de wijzigingen via Domeinen aan kopers kenbaar zijn gemaakt.