Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn bepaald voor ieder die belangstelling heeft voor het kopen van goederen die door Domeinen Roerende Zaken te koop worden aangeboden.
Het is belangrijk om te weten dat de Algemene Voorwaarden al onherroepelijk gelden op het moment dat de belangstellende een bod heeft gedaan.

Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2022

Artikel 1. Definities

Aanbod: een aanbod op de Website tot verkoop van één of meer Zaken door DRZ.
Aankondiging: de mededeling dat een verkoop zal worden gehouden.
Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden die zijn vermeld op de Website of de in de Koopovereenkomst vermelde te verkopen zaak of zaken.
Bieder: de natuurlijke of rechtspersoon die op de juiste wijze een Bod heeft uitgebracht.
Bieder: de natuurlijke of rechtspersoon die op de juiste wijze een Bod heeft uitgebracht.
Bod: Een door de Bieder op een Veiling voor een Kavel geboden bedrag, te vermeerderen met de belastingen en kosten (waaronder, maar niet beperkt tot de Veilingkosten en het Opgeld).
Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Domeinen Roerende Zaken (DRZ): de directeur Domeinen Roerende Zaken of een door deze aangewezen persoon die namens de Staat (rechts)handelingen verricht.
Domeinen Roerende Zaken (DRZ): de directeur Domeinen Roerende Zaken of een door deze aangewezen persoon die namens de Staat (rechts)handelingen verricht.
Gegadigde: degene die belangstelling heeft voor het kopen van een zaak, doch daarvoor nog geen bieding heeft uitgebracht.
Handelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.
Kavel: één of meerdere zaken tezamen die op de Veiling worden geveild.
Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen DRZ enerzijds en Koper anderzijds ten aanzien van de verkoop van één of meerdere Kavels. 
Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden.
Opgeld: het geboden bedrag waarmee het bod wordt verhoogd als vergoeding van de verkoopkosten. Het percentage bij de veiling van DRZ bedraagt 15%.
Toewijzing: de verklaring van DRZ aan de Koper dat de Kavel waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen waarmee de Koopovereenkomst tot stand komt. Deze verklaring bestaat uit het toezenden per mail van een gunningsbrief/factuur door DRZ aan de Koper. 
Veiling: een openbare (online)verkoop conform artikel 6:230g lid 1 sub j Burgerlijk Wetboek, te weten: een verkoopmethode waarbij zaken of diensten door middel van een transparante competitieve biedprocedure onder leiding van DRZ worden aangeboden.
Veilingkosten: de kosten die een Koper aan DRZ verschuldigd is voor de deelname aan een Veiling en die staan vermeld op de Website.
Website: het voor de verkoop van goederen bestemde deel van de Website www.domeinenrz.nl.
Zaken: één of meer zaken als bedoeld in artikel 3:2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Veilingen en Kavels van DRZ waarbij een Bod wordt uitgebracht.
 2. Door het plaatsen van een Bod wordt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaard.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met toestemming van DRZ worden afgeweken.

Artikel 3. Website

 1. De omschrijving van de Kavel op de Website wordt gemaakt op basis van de bij DRZ bekende gegevens. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de Kavel.
 2. Indien bij specifieke verkopen aanvullende voorwaarden (zoals de aanvullende voorwaarden van de belastingdienst) van kracht zijn, wordt dit op de Website vermeld.

Artikel 4. Wijze van bieden

 1. Er kan slechts per Kavel een Bod worden uitgebracht.
 2. Een Bod is van toepassing op de Kavel als geheel. Het is niet mogelijk om een Bod uit te brengen op een (onder)deel van een Kavel.
 3. Een Bod dient in euro’s te worden gedaan. Er kan slechts geboden worden met ronde bedragen.
 4. Een Bod lager dan EUR 65,- (vijfenzestig euro) is ongeldig.

Artikel 5. Biedingen

 1. Om een Bod uit te kunnen brengen, zal de Gegadigde zich eerst moeten registreren via de Website van DRZ. Registratie is slechts mogelijk voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Alleen biedingen via een biedaccount zijn geldig.
 2. De Bieding is exclusief opgeld en exclusief eventueel verschuldigde belastingen.
 3. Op de Website wordt het uiterlijke tijdstip vermeld waarop een Bod op een Kavel kan worden uitgebracht.
 4. Voor het tijdstip van het uitbrengen van een Bod geldt het tijdstip van ontvangst van het Bod, zoals geregistreerd door DRZ.
 5. Te laat ontvangen biedingen zijn ongeldig.
 6. De Bieder is vanaf het moment waarop zijn Bod door DRZ is ontvangen aan zijn bieding gebonden.
 7. DRZ is niet aansprakelijk indien de bieder als gevolg van een computerstoring, storingen aan hard- of software, dan wel andere omstandigheden van welke aard dan ook, geen bod kan of heeft kunnen uitbrengen.

Artikel 6. Gunning

 1. Zo spoedig mogelijk na het in de aankondiging van de verkoop vermelde tijdstip wordt beslist over de gunning. De Kavel wordt gegund aan de Bieder die het hoogste geldige Bod heeft uitgebracht.
 2. DRZ beslist over het al dan niet aanvaarden van biedingen en over de gunning. DRZ is niet aansprakelijk voor schade die bij de Bieder ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel. Informatie over het gunproces is te vinden onder: Goederen kopen>catalogi>informatie gunproces.
 3. De gunning wordt door middel van de gunningbrief/factuur meegedeeld aan degene aan wie is gegund. Verzending van deze gunningbrief/factuur zal via e-mail plaatsvinden. 
 4. Telefonische inlichtingen over de uitslag van de verkoop worden niet verstrekt. 
 5. De uitslagenlijst van elke verkoop wordt gepubliceerd op de Website van DRZ.

Artikel 7. Aanvaarding

 1. De Koper koopt de Kavel voetstoots en in de feitelijke toestand waarin de Kavel zich op dat moment bevindt, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.
 2. DRZ kan niet instaan voor de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de Kavels.
 3. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van DRZ voor schade aan de Kavel van welke aard dan ook uitgesloten.

Artikel 8. Facturatie en betaling

 1. Bij een Veiling dient de Koper rekening te houden met bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden en met kosten en belastingen die de Koper bovenop het Bod verschuldigd is, zoals het opgeld als bedoeld in art. 5 lid 2 en eventueel andere verschuldigde bedragen zoals BTW, BPM en emballagegelden. Deze extra kosten worden vermeld op de Website op de plek waar het Bod kan worden uitgebracht.
 2. DRZ verzendt een gunningbrief/factuur als bedoeld in artikel 6 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden waarin de koopprijs, belastingen en eventuele overige kosten staan vermeld.
 3. De volledige koopprijs moet uiterlijk binnen de in de gunningsbrief/factuur genoemde datum zijn bijgeschreven op de bankrekening van DRZ. Dit kan via de link in de factuur direct naar iDEAL of door overboeking onder vermelding van het betalingskenmerk en het relatienummer.
 4. Het verschuldigde bedrag kan ook worden betaald via een in het buitenland gevestigde bank door middel van overschrijving in euro’s op het door DRZ aangewezen bankrekeningnummer. De transactiekosten komen voor rekening van de Koper.
 5. De Koper is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DRZ te melden.
 6. Contante betaling of betaling per pin bij het afhalen van de Kavel is niet mogelijk.

Artikel 9. Afhalen

 1. De Koper zal de Kavel afhalen op de plaats waar het zich bevindt, binnen 8 dagen, tenzij DRZ een andere termijn heeft gegeven in de gunningbrief/factuur of op een andere manier.
 2. De eigendom van de Kavel gaat over op het tijdstip waarop de Koper deze afhaalt.
 3. De Kavel kan niet eerder worden afgehaald dan nadat het totaal aan verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 8 lid 3 op het door DRZ op de gunningbrief/factuur opgegeven rekeningnummer is ontvangen.
 4. De Koper haalt de Kavel af met inachtneming van de door DRZ gegeven voorschriften en aanwijzingen.
 5. Het door de Koper sorteren en uitzoeken van de Kavel ter plaatse is niet toegestaan. 
 6. De Koper kan bij het afhalen van de Kavel geen beroep doen op medewerkers van DRZ.
 7. De Koper laat de plaats waar de Kavel was opgeslagen achter in dezelfde staat waarin Koper deze heeft aangetroffen, bij gebreke waarvan DRZ de kosten van het terugbrengen in de oorspronkelijke staat kan verhalen op de Koper.
 8. Indien het gekochte niet is afgehaald binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, is Koper de kosten van opslag verschuldigd vanaf het moment dat de afhaaltermijn zoals gegeven in de gunningbrief/factuur is verlopen, zulks onverminderd de rechten van DRZ ingevolge het bepaalde in artikel 10.
 9. Indien sprake is van een situatie als bedoeld onder artikel 9 lid 8, zal de Koper eerst de in datzelfde artikellid genoemde extra opslagkosten dienen te betalen voordat het gekochte door Koper kan worden afgehaald.
 10. De Koper is aansprakelijk voor alle schade, die door hemzelf en/of door een of meer personen door hem te werk gesteld, wordt toegebracht aan personen in dienst van de Staat, aan derden of aan goederen in eigendom van de Staat.
 11. Het vorige lid is niet van toepassing indien de schade is ontstaan door of de vordering voortkomt uit opzet of grove schuld aan de zijde van de Staat.

Artikel 10.  Gevolgen bij het niet nakomen

 1. In geval van een tekortkoming, van welke aard ook, in de nakoming door de Koper of een of meer door hem te werk gestelde persoon van een op hem rustende, uit de Koopovereenkomst voortvloeiende verplichting, is de Koper van rechtswege in verzuim en is DRZ bevoegd de Koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden.
 2. De Koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade te vergoeden, de hoogte van de extra gemaakte onkosten als gevolg van de ontbinding bedraagt € 250,00 per gegunde kavel.

Artikel 11.  Herroepingsrecht consument

 1. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor consumenten. Dit artikel is van toepassing op:
  1. een veiling georganiseerd door DRZ dan wel in opdracht van DRZ waarbij uitsluitend online of anderszins op afstand kan worden geboden en
  2. de goederen waarbij in de kavelomschrijving is vermeld dat het herroepingsrecht van toepassing is
  3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die executoriaal worden verkocht.
 2. De Koper die Consument is kan de Koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen op grond van artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek ontbinden. Deze bevoegdheid wordt hierna ‘het wettelijke herroepingsrecht’ genoemd.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met de Kavel en met de eventuele verpakking. De Koper zal de Kavel slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Kavel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper de Kavel slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Koper dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de Kavel die het gevolg is van een manier van omgaan met de Kavel die verdergaat dan is toegestaan in lid 3.
 5. Als de Koper gebruikmaakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de Koper dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail. DRZ stuurt na de ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging naar de Koper.
 6. Op het moment dat de Koper gebruikmaakt van het wettelijke herroepingsrecht dient de Koper de Kavel zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat hij daarvan melding heeft gemaakt bij DRZ, terug te zenden of te overhandigen aan DRZ.
 7. De Koper zendt de Kavel terug of overhandigt deze aan DRZ met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de staat en verpakking waarin de koper de Kavel ontving, en conform de door DRZ verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8. DRZ maakt de door de Koper gedane betalingen ongedaan door de ontvangen bedragen te restitueren.
 9. De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 10. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Kavel.
 11. Indien de Veiling van een Kavel NIET een executoriale verkoop betreft, maakt DRZ dat bekend bij de kavelomschrijving op de Website.
 12. Wanneer DRZ dat niet bekend maakt, heeft dat geen nietigheid van de Koopovereenkomst tot gevolg ingeval de Koper niet een Consument is.

Artikel 12.  Executoriale verkoop

 1. Ingeval van een executoriale verkoop kan de Koper zich niet erop beroepen dat het gekochte is behept met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, of dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de koper aantoont dat DRZ dat wist.
 2. Ingeval van een executoriale verkoop heeft de Koper niet het recht, bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, om de Koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 13.  Milieubepalingen

 1. Voor zover voor de afgifte, het vervoer, het bewaren, het bewerken, het verwerken, het vernietigen, het lozen of het in de bodem brengen van zaken ontheffingen of vergunningen nodig zijn op grond van gebods- of verbodsbepalingen in of krachtens wetten, algemene maatregelen van bestuur of verordeningen, dan wel ter zake daarvan melding is voorgeschreven, dient de bieder in het bezit te zijn van zodanige ontheffingen of vergunningen, dan wel op verzoek van Domeinen Roerende Zaken van de melding te doen blijken.
 2. Door het uitbrengen van een bieding verklaart de Bieder in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.
 3. De Bieder toont aan dat hij in het bezit is van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen indien DRZ daar om verzoekt.
 4. Indien de Bieder die het hoogste bod heeft gedaan niet in het bezit is van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen wordt, in afwijking van artikel 6, eerste lid, de kavel niet aan hem gegund maar aan de bieder die na hem het hoogste bod heeft gedaan en die wel in het bezit is van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen.
 5. Indien eerst na de gunning blijkt dat de Koper niet in het bezit is van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen, kan DRZ de koopovereenkomst ontbinden. Indien DRZ dat doet, is het vierde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.  Overdragen rechten uit koopovereenkomst

De Koper kan de rechten uit de Koopovereenkomst niet aan derden overdragen.

Artikel 15.  Emballage

 1. Bij de afvoer van de door hem gekochte Kavel(s) kan, indien dit bij de Kavel is aangegeven, de Koper gebruik maken van de palletboxen/pallets tegen betaling van de bij de Kavel(s) genoemde emballagegelden.
 2. De emballagegelden worden zonder rentevergoeding terugbetaald zodra de Koper de palletboxen/pallets heeft ingeleverd op de locatie waar deze hem in gebruik zijn gegeven. Dit onder overlegging van het factuurnummer van de verkoop waarbij emballage geleverd is. 

Artikel 16.  Verkoop van voertuigen waarop de Wegenverkeerswet van toepassing is

 1. DRZ staat er niet voor in dat voor voertuigen die een keuringsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 of een ander keuringsbewijs behoeven, dat keuringsbewijs is afgegeven, tenzij anders op de website staat vermeld.
 2. De kosten van een eventuele keuring en afgifte van een keuringsbewijs zijn voor rekening van de Koper.
 3. Aan de Koper die een voertuig koopt waarvoor een kentekenbewijs als bedoeld in 1 van de Wegenverkeerswet 1994 of een ander kentekenbewijs is afgegeven, reikt DRZ het vrijwaringsbewijs als bedoeld in artikel 1 van het Kentekenreglement of een verklaring als bedoeld in de artikelen 31 tot en met 33 van het Kentekenreglement uit op het tijdstip waarop de Koper het voertuig afhaalt, tenzij niet is voldaan aan de voorwaarden van afhaling, bedoeld in artikel 9.3.
 4. Indien op de Website van DRZ met betrekking tot een bepaald voertuig staat vermeld   "zonder deel I van het kentekenbewijs" in verband met gebreken aan dat voertuig of anderszins, wordt dat deel niet aan de Koper uitgereikt.
 5. DRZ reikt ten behoeve van de aanvraag van een kentekenbewijs of delen daarvan aan de Koper een formulier “bewijs van rechtmatige verkrijging” uit indien op de Website van DRZ met betrekking tot een bepaald voertuig staat vermeld:
  • “zonder deel I van het kentekenbewijs”;
  • "zonder kentekenbewijs" in verband met het ontbreken van dat document; of
  • "geen Nederlands kenteken" omdat dat voor dat voertuig nooit is afgegeven of omdat het een militair voertuig betreft,
 6. De kosten voor het verkrijgen van het kentekenbewijs, of delen daarvan, alsmede eventueel verschuldigde BPM, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 17.  Keuze voor rechter binnen Nederland

 1. Binnen Nederland is, ingeval de Koper niet een Consument is, in afwijking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uitsluitend het gerecht in het arrondissement van de rechtbank Den Haag bevoegd tot kennisneming van een geschil met betrekking tot een Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, of met betrekking tot al hetgeen met de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden samenhangt of daaruit voortvloeit, tenzij het een vordering betreft die minder dan € 25.000 beloopt.
 2. In afwijking van lid 1 kunnen DRZ en de Koper na het ontstaan van het geschil overeenkomen dat, in afwijking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uitsluitend een andere rechter dan die welke wordt aangewezen door het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd is tot kennisneming van een geschil met betrekking tot een Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, of met betrekking tot al hetgeen met de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden samenhangt of daaruit voortvloeit, ook ingeval:
  1. de Koper een Consument is; of
  2. het een vordering betreft die minder dan € 25.000 beloopt.

Artikel 18.  Toepasselijk recht

Op de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, en op al hetgeen dat met de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden samenhangt of daaruit voortvloeit, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19.  Aanduiding

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Verkoop Roerende Zaken Domeinen 2022.

Aanvullende en Vervangende Algemene Veiling- en Verkoopvoorwaarden Belastingdienst Mei 2019

Artikel 1. Definities

In deze Aanvullende en Vervangende Algemene Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1 Veiling: iedere executieverkoop van een of meer kavels, al dan niet online, in opdracht van opdrachtgever.
 • 1.2 Opdrachtgever: de ontvanger van de Belastingdienst.
 • 1.3 Domeinen: Domeinen Roerende zaken gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende aan de John F. Kennedylaan 8 Toren H, 7314PS te Apeldoorn.
 • 1.4 Algemene Voorwaarden: de door Domeinen van toepassing verklaarde Algemene Veiling- en/of Verkoopvoorwaarden en alle overige door Domeinen van toepassing  verklaarde algemene voorwaarden op alle relaties en overeenkomsten met kopers en opdrachtgevers.
 • 1.5 Veilingvoorwaarden: deze Aanvullende en Vervangende Algemene Veiling- en Verkoopvoorwaarden.
 • 1.6 Koper: degene die deelneemt aan de veiling en één of meerdere kavels toegewezen krijgt.
 • 1.7 Kavel(s): een of meer zaken die, al of niet onder een veilingnummer, worden geveild.
 • 1.8 Bod: elke conform de Algemene Voorwaarden uitgebrachte bieding op een of meerdere kavel(s).
 • 1.9 Zaken: alle zaken die verkocht worden op een veiling waarop deze veilingvoorwaarden van toepassing zijn.
 • 1.10 Gekochte Zaken: de zaken in een of meerdere kavel(s) die zijn toegewezen aan een koper.
 • 1.11 Toewijzing: de verklaring van Domeinen dat een of meerdere kavel(s) tegen betaling van de koopsom zijn toegewezen conform de Algemene Voorwaarden.
 • 1.12 Levering: de juridische levering van de gekochte zaken.
 • 1.13 Afname: de feitelijke levering van de kavel(s) aan de koper of diens gemachtigde conform de Algemene Voorwaarden en deze Veilingvoorwaarden.
 • 1.14 Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht van de gekochte zaken op het moment van toewijzing van een of meerdere kavel(s).
 • 1.15 Koopsom: het bedrag waarvoor een of meerdere kavel(s) zijn toegewezen, zulks vermeerderd met de veilingkosten en de door de koper verschuldigde omzetbelasting.
 • 1.16 Veilingkosten: de (eventueel) door Domeinen in rekening gebrachte kosten op grond van de Algemene Voorwaarden.
 • 1.17 Betaling: voldoening van de volledige koopsom op een door Domeinen voorgeschreven wijze. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop de koopsom door Domeinen, middels bijschrijving op een bankrekening, dan wel op andere wijze ontvangen is.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Veilingvoorwaarden zijn aanvullend dan wel – waar deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden – ter vervanging van de desbetreffende bepalingen daarvan.
 • 2.2 Deze Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle relaties en overeenkomsten tussen de opdrachtgever, Domeinen en elke koper op iedere veiling in opdracht van de opdrachtgever bij Domeinen, alsmede op alle relaties en overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
 • 2.3 Koper verklaart zich ermee bekend dat de definities zoals opgenomen in de Veilingvoorwaarden kunnen afwijken van de definities zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Veiling

 • 3.1. Voor deelname aan een veiling is acceptatie van de Veilingvoorwaarden vereist.
 • 3.2. Door het uitbrengen van een bod verklaart koper bekend te zijn met deze Veilingvoorwaarden en de Veilingvoorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

Artikel 4. Koopovereenkomst

 • 4.1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van toewijzing van een of meerdere kavel(s) en conform de bepalingen daaromtrent in de Veilingvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden.
 • 4.2. De artikelen 6:230g BW e.v. zijn niet van toepassing op de koopovereenkomst.

Artikel 5. Eigendomsoverdracht

 • 5.1. Levering en daarmee de eigendomsoverdracht van de zaken vindt plaats op het moment van toewijzing van de kavel(s).
 • 5.2. Levering van de zaken vindt plaats onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de koopsom van de desbetreffende kavel. Indien meerdere kavels door koper gekocht worden, wordt – indien de gezamenlijke koopsom van deze kavels niet in een keer betaald wordt – door Domeinen bepaald op welke kavel de gedeeltelijke betaling van koper ziet.
 • 5.3. Koper verklaart door acceptatie van de Veilingvoorwaarden dat hij op het moment van toewijzing van de kavel(s) – en onder opschortende voorwaarde van betaling van de koopsom – eigenaar wordt van de zaken.
 • 5.4. Opdrachtgever verklaart dat de gekochte zaken op het moment van toewijzing van de kavel(s) – en onder opschortende voorwaarde van betaling van de koopsom – gehouden worden voor koper.
 • 5.5. Het risico van de gekochte zaken gaat over op het moment van levering van de gekochte zaken.

Artikel 6. Afname

 • 6.1. Op koper rust de verplichting tot afname van de toegewezen kavel(s).
 • 6.2. Afname vindt plaats op een voorafgaand aan de veiling door Domeinen vastgesteld moment.
 • 6.3. Domeinen en opdrachtgever zijn gerechtigd nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot de afname van de toegewezen kavel(s).
 • 6.4. Indien Domeinen de betaling van koper niet tijdig heeft ontvangen zal zij niet overgaan tot feitelijke levering van de gekochte zaken aan koper.
 • 6.5. Als de koper niet tot betaling overgaat zal (zullen) de Toegewezen kavel(s) ten laste van hem opnieuw worden geveild. Dit betekent dat Koper aansprakelijk is voor de extra gemaakte kosten en voor het bedrag dat de kavel(s) minder opbrengt (opbrengen). 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1. De aansprakelijkheidsbepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze Veilingvoorwaarden.
 • 7.2. In aanvulling op / in afwijking van de Algemene Voorwaarden geldt dat de opdrachtgever en Domeinen niet aansprakelijk zijn voor enige schade aan, door dan wel in verband met de gekochte zaken, het verloren gaan van de gekochte zaken daaronder begrepen.
 • 7.3. Niettegenstaande het overigens in 7.1 en 7.2 van deze Veilingvoorwaarden bepaalde geldt dat opdrachtgever en/of Domeinen nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige schade dat het bedrag van de koopsom van de desbetreffende kavel(s) te boven gaat.
 • 7.4 Artikel 7 van de Algemene voorwaarden moet als volgt worden gelezen. Het gekochte wordt voetstoots verkocht. De koper koopt het gekochte zoals dat ligt opgeslagen. Voor het volledig zijn van het gekochte, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren of de bruikbaarheid, dan wel het economisch nut van het gekochte wordt niet ingestaan. Zie ook art. 7:19 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Geschillenbeslechting / Toepasselijk recht

 • 8.1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever, Domeinen en/of de koper worden voorgelegd aan de daartoe in de Algemene Voorwaarden aangewezen rechter.
 • 8.2. Indien de Algemene Voorwaarden geen bevoegde rechter aanwijzen, is bevoegd de rechter van het arrondissement waar de gekochte zaken zich bevinden ten tijde van het sluiten van de veiling.
 • 8.3. Op deze Veilingvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 9.1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Veilingvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige dan wel vernietigde bepaling zal van rechtswege worden geconverteerd in een als geldig aan te merken bepaling met dezelfde strekking, waarvan aangenomen moet worden dat die bepaling zou zijn opgenomen indien van de ongeldige bepaling wegens haar werking was afgezien, tenzij dit onredelijk zou zijn jegens een belanghebbende die daaraan niet als partij heeft meegewerkt.
 • 9.2. De Opdrachtgever is gerechtigd om de Veilingvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen hebben slechts gevolg voor veilingen die plaatshebben nadat de wijzigingen via Domeinen aan kopers kenbaar zijn gemaakt.