Huisregels Domeinen Roerende Zaken (DRZ)

Huisregels Domeinen Roerende Zaken (DRZ)

De volgende huisregels gelden bij het gebruik van de gebouwen, terreinen en andere voorzieningen van DRZ.

 • Elke bezoeker is verplicht zich desgevraagd te legitimeren met een Rijkspas of een wettelijk erkend identiteitsbewijs zoals omschreven in de Wet op de identificatieplicht.
 • Bij bezoek aan de gebouwen of terreinen van DRZ dient men vooraf te zijn aangemeld. Bij het gebruik van DRZ voorzieningen moeten de geldende voorschriften worden gevolgd en de aanwijzingen van het personeel worden opgevolgd. Een ieder dient zich zodanig te gedragen dat:
  1. geen schade wordt veroorzaakt en/of geen overlast wordt bezorgd.
  2. geen inbreuk wordt gemaakt op een recht van DRZ of van derden.
  3. niet gehandeld wordt in strijd met de wet of de gegeven voorschriften.
  4. geen handelingen worden verricht die maatschappelijk niet worden getolereerd.
 • Op het overtreden van de huisregels worden maatregelen getroffen. Een afdelingshoofd / teamleider kan, namens de directeur, degene die handelt in strijd met de huisregels de toegang tot terreinen en gebouwen en/of het gebruik van voorzieningen ontzeggen.
 • Personen tot en met 14 jaar hebben geen toegang. Personen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarige. Het is voor hen verboden om werkzaamheden te verrichten.
 • Iedereen is verplicht geconstateerde inbreuken op de huisregels te melden bij DRZ personeel.
 • Rollerskates, skeelers, skateboarden en andere (on)gemotoriseerde vervoersmiddelen zijn in alle gebouwen en terreinen van DRZ verboden, met uitzondering van hulpmiddelen gebruikt door personen met een functiebeperking en transportmiddelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden.
 • Rijwielen mogen uitsluitend worden gestald in de daarvoor aangewezen plaatsen. Het is niet toegestaan om rijwielen tegen de gebouwen of in de plantsoenen van DRZ te plaatsen.
 • Het meenemen van dieren in de gebouwen en de terreinen van DRZ is niet toegestaan met uitzondering van blindengeleidehonden en speciaal getrainde honden van opsporingsdiensten.
 • Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. Bij beschadiging, verlies of diefstal is DRZ niet aansprakelijk.
 • In alle gebouwen en op de terreinen van DRZ geldt een rookverbod, uitgezonderd in de als rookruimte aangemerkte buiten gesitueerde rookplaatsen.
 • Er mogen geen voorwerpen worden geplaatst in algemene verkeersruimtes zoals hallen, gangen en vluchtwegen en voor nooduitgangen.
 • Iedereen die in de gebouwen of op het terrein van DRZ schade veroorzaakt is hiervoor aansprakelijk.
 • Toegang tot afgesloten ruimtes is alleen mogelijk onder begeleiding van aangewezen personeel van DRZ en indien dit strikt noodzakelijk is voor de werkzaamheden in die ruimtes.
 • Een verstrekte toegangspas moet altijd zichtbaar gedragen worden. Op de achterzijde van de toegangspas staat het noodnummer vermeld dat bij nood of verdachte situaties kan worden gebeld.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van personeel van DRZ goederen aan te raken, te verplaatsen of mee te nemen. Toezicht hierop wordt uitgevoerd door de beveiligingsmedewerker of personeel van DRZ.
 • Fotograferen en filmen in de gebouwen en/of op de terreinen van DRZ is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de teamleider.
 • Het is niet toegestaan om DRZ meubilair of ICT apparatuur in een andere ruimte te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de servicedesk.
 • Als het ontruimingssignaal klinkt dan meldt men zich z.s.m. op de verzamelplaats van de locatie bij de BHV. Instructies van BHV-ers dienen bij een alarmsituatie altijd opgevolgd te worden.
 • Openingstijden voor bezoekers zijn van 08.00-16.00 uur. Bij eventueel overwerk door monteurs dient hiervoor eerst toestemming te zijn gegeven door de teamleider locatie en zal de beveiliging/receptie hierover geïnformeerd worden.
 • Op het terrein wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. 

De directeur DRZ