Uitvoering beslissing van het Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk beslag

In Nederland werken verschillende organisaties samen die van begin tot eind uitvoering geven aan het in beslag nemen, bewaren en verwerken van in beslag genomen goederen.

De opsporingsautoriteit

Het Openbaar Ministerie (OM) is een overheidsorganisatie die zich officieel bezighoudt met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere taken die in de wet geregeld zijn. In de praktijk zorgt het OM er voor dat strafbare feiten worden opgespoord en dat degene die een strafbaar feit pleegt wordt vervolgd.

Het OM is in Nederland de enige instantie die kan besluiten om een burger of een bedrijf te vervolgen op verdenking van een strafbaar feit. Ook is het OM de enige instantie die bevoegd is om goederen strafrechtelijk in beslag te nemen.
In Nederland worden ieder jaar 10-duizenden goederen van burgers en bedrijven in beslag genomen door het OM. Er zijn meerdere redenen voor het strafrechtelijk in beslag nemen van goederen. Soms gebeurt dit voor sporenonderzoek en soms om het verkregen voordeel van crimineel handelen af te nemen. En in andere gevallen worden eigendommen van iemand afgenomen omdat deze niet toegestaan zijn in de maatschappij. 

De opsporingsdiensten

De instanties die bevoegd zijn om goederen in beslag te nemen zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. Dit zijn de Nationale Politie en de zogeheten Bijzondere Opsporingsdiensten: FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst), ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport), ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werk) en NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

De bewaarder

DRZ is de wettelijk bewaarder van de meeste goederen die in beslag worden genomen.  
Om deze bewaarderstaak uit te voeren zijn veel logistieke handelingen nodig. De in beslag genomen goederen worden door DRZ opgehaald bij de tijdelijk opslagplaatsen
(ketenbeslaghuizen) van de Nationale Politie.
Van alle goederen die bij DRZ worden bewaard wordt bij binnenkomst door DRZ de waarde vastgesteld. Deze waardebepaling is nodig voor de strafvervolging. 
Om deze taken uit te voeren beschikt DRZ over 2 grote opslaglocaties in Hoogeveen en Bleiswijk waar de goederen worden bewaard. Ook heeft DRZ de beschikking over een zogeheten BRZO-locatie waar in beslag genomen vuurwerk wordt verwerkt.

Een officier van justitie van het OM geeft DRZ opdracht wat te doen met de in beslag genomen goederen: bewaren, vernietigen, teruggeven aan de eigenaar of verkopen.

Tot slot voert DRZ in opdracht van het OM en de Nationale Politie de ontmanteling van illegale hennepkwekerijen uit.

Voor meer informatie: OM